Postępowania

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części

Treść ogłoszenia:

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

W związku z obecną sytuacją, wprowadzonym zakazem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.


Ogłoszenie nr 508801-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w
Szczecinie – w podziale na dwie części.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
 
Nazwa projektu lub programu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-
Spiechowicza, krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17 , 71-747 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-
91 4557210.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71- 747 Szczecin, pok. nr 10.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizację budynku Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części.
Numer referencyjny: ZP-PN/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na obie części zamówienia.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot
zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w
Szczecinie – w podziale na dwie części”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) dla
części nr 1 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4A do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 6A do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 8A do siwz stanowią część
pomocniczą dla ustalenia ceny jednostkowej. 2) dla części nr 2 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4B
do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6B do siwz oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. Przedmiar Robót
stanowiący załącznik nr 8B do siwz stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny jednostkowej.
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45310000-3
45320000-6
45330000-7
44212310-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje
możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2)
Przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych do określonych w zamówieniu
podstawowym. 3) Wielkość lub zakres zamówienia – do 50 % wartości zamówienia podstawowego (w
każdej części). 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie – warunki umowy podstawowej oraz
ustalone w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 240
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
240
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 1) dla części
nr 1 – 240 dni kalendarzowych liczone od dnia podpisania umowy, 2) dla części nr 2 – 240 dni
kalendarzowych liczone od dnia podpisania umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 700.000 zł (słownie:
siedemset tysięcy złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
Informacje dodatkowe UWAGA: Warunek jednakowy dla obu części zamówienia, jeżeli wykonawca
składa ofertę na dwie części zamówienia w celu wykazania, że znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia musi wykazać posiadane środki finansowe lub
zdolność kredytową w każdej części odrębnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że
wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie
zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna robotę o wartości
nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku z
uwzględnieniem wymiany okładzin ścian zewnętrznych, w tym wykonanie robót branży budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej w budynku. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi
spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a pzp
powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. UWAGA: Warunek jednakowy dla obu
części zamówienia, niezależnie od tego czy wykonawca składa ofertę na jedną czy obie części
zamówienia. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej
imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Kierownik
Budowy: 􀀀 posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 􀀀 posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na
minimum 2 zadaniach, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto każda, w
których skład weszła budowa, przebudowa lub wykonanie remontu budynku, z uwzględnieniem
wymiany okładzin ścian zewnętrznych. b2) Kierownik Robót branży konstrukcyjno – budowlanej: 􀀀
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń; 􀀀 posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od
daty otrzymania uprawnień. b3) Kierownika Robót branży sanitarnej: 􀀀 posiadający uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4)
Kierownika Robót branży elektrycznej: 􀀀 posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek
wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli
którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez zamawiającego
uprawnienia za wyjątkiem łączenia funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej. UWAGA: Warunek jednakowy dla obu części zamówienia, niezależnie od
tego czy wykonawca składa ofertę na jedną czy obie części zamówienia. Informacje dotyczące
powyższych warunków: • W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się
wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a
wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga,
aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww.
zakresu robót budowlanych, • w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty
budowlane, o których mowa w pkt pkt 2 ppkt 2 lit a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z
innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww.
zakresu robót budowlanych, • jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się
wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną,
o której mowa w pkt pkt 2 ppkt 2 lit a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała
swoim zakresem i wartością wymogom określonym w pkt pkt 2 ppkt 2 lit a, • zamawiający uwzględni
tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne pozwolenie na
użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ
nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zwane dalej „Prawem budowlanym” lub
dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art.
54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty,
zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane). Przez
„uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.), • zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie
wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza
terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o
których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.), dotyczące świadczenia
usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, • na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, • zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z
treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia
wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z
posiadanego zaświadczenia, • wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle
posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca zapewni wystarczającą ilość
tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we
wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z
wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą
odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c)wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden
wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: opis
materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie
(w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 5 i 6 siwz) oraz dokumenty na potwierdzenie
równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania
równoważności). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty
zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden
wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z
Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)
oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej
należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww.
oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie
pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale
lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W
przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie
należy złożyć w oryginale.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla części nr 1 - 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert, 2) dla części nr 2 – 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do
zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy,
polegających na: zmianie terminów rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy; zmianie
wynagrodzenia; zmianie sposobu spełnienia świadczenia; zmianie osób sprawujących samodzielne
funkcje techniczne, ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę; zmianie zasad i terminów płatności
wynagrodzenia; zmianie Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zmianie końcowego terminu na
odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7 umowy. 2. Zmiana któregokolwiek z terminów
realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić
w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność lub uzasadnionym będzie wykonania zamówienia
dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji zadania, 2) w
przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z
przedmiotem niniejszej umowy, 3) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, w przypadku konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 4) odmowy wydania przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę, 5) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
zmiana terminu realizacji umowy będzie odpowiednia do czasu wstrzymania robót. Na tę okoliczność
kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.
3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 1) gdy ulegnie zmianie urzędowa
stawka VAT na roboty budowlane, 2) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót,
ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót
wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu
sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych
wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a)
stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie „Kp” –
średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj.
Zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą
przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach
internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów
Rzeczowych KNR, f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym. 4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: zmiany
technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy, b) konieczność
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu
na zmiany obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów
lub technologii (np. zaprzestania produkcji). Zmiany wskazane w lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie
w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść
ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z
tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana ze zmianą
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 powyżej. 5. Zmiana osób sprawujących samodzielne
funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny
wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania opisane w
SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca
zaproponuje, w celu zmiany umowy, osobę, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
Zamawiający nie wyrazi zgody na taką zmianę. 6. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminów
płatności wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż
20 dni, z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 7. Zmiana końcowego terminu na odstąpienie od
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 7 umowy, będzie możliwa w sytuacji przedłużenia terminu wykonania
przedmiotu umowy i nastąpi w zakresie odpowiadającym różnicy pomiędzy pierwotnym terminem
wykonania przedmiotu umowy, a terminem wynikającym ze zmiany umowy. 8. Podstawą wprowadzenia
zmian wskazanych w ust. 3 – 7 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i
Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy
Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W
przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację Harmonogramu, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie
dotyczy zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. 10. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z
inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać
Zamawiającemu, że: 1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 2) Wykonawca samodzielnie spełnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zmiany do umowy może inicjować zarówno
Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w
szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wpływ na Harmonogram rzeczowo – finansowy. 12.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on zobowiązany do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia
skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 13.
Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody. 14. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:1
Nazwa:
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul.Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w
Szczecinie – w podziale na dwie części”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) dla części
nr 1 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4A do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr
6A do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik
nr 7 do siwz. Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 8A do siwz stanowią część pomocniczą dla ustalenia
ceny jednostkowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-7, 45443000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-7,
44212310-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 240
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
pracowników wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 8 wzoru umowy. 5. Nazwy własne zawarte w
dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że
zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności
materiałom i produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub
produktów równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis
materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji
postępowania odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Pzp, dopuszcza się
rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca, na wezwanie
zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot
„lub równoważne”. 7. Dodatkowo należy uwzględnić zmiany wprowadzone w „Audycie energetycznym
budynku Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza
aktualizacja” sporządzony przez Edwarda Kopalę, Audytora Energetycznego z 2019 r., stanowiący załącznik
nr 9 do siwz, w szczególności: 1) zmianę grubości izolacji cieplnej (styropian EPS) ścian zewnętrznych na gr
15 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,034 [W/m2*K], 2) zmianę grubości izolacji cieplnej
(styropian XPS) ścian w gruncie i cokołowych na gr 14 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,031
[W/m2*K], 3) zmianę grubości izolacji cieplnej stropów niewentylowanych (płyty styropianowe
laminowane jednostronnie papą podkładową) na gr 22 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,038
[W/m2*K]. 8. Przedmiotu umowy nie stanowi wykonania niżej wymienionych robót: 1) wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, 2) docieplenia stropodachów wentylowanych, 3) fragmentu elewacji w obrębie
wejścia głównego do budynku – segment A: dotyczy wyłącznie części nr 1.
Część nr: 2
Nazwa:
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul.
Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w
Szczecinie – w podziale na dwie części”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dla części nr
2 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4B do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6B
do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 7
do siwz. Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 8B do siwz stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny
jednostkowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45443000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-7,
44212310-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 240
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
pracowników wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 8 wzoru umowy. 5. Nazwy własne zawarte w
dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że
zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności
materiałom i produktom wskazanym przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub
produktów równoważnych wykonawca, na wezwanie zamawiającego, zobowiązany jest złożyć opis
materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji
postępowania odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Pzp, dopuszcza się
rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca, na wezwanie
zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot
„lub równoważne”. 7. Dodatkowo należy uwzględnić zmiany wprowadzone w „Audycie energetycznym
budynku Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty – Spiechowicza
aktualizacja” sporządzony przez Edwarda Kopalę, Audytora Energetycznego z 2019 r., stanowiący załącznik
nr 9 do siwz, w szczególności: 1) zmianę grubości izolacji cieplnej (styropian EPS) ścian zewnętrznych na gr
15 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,034 [W/m2*K], 2) zmianę grubości izolacji cieplnej
(styropian XPS) ścian w gruncie i cokołowych na gr 14 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,031
[W/m2*K], 3) zmianę grubości izolacji cieplnej stropów niewentylowanych (płyty styropianowe
laminowane jednostronnie papą podkładową) na gr 22 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,038
[W/m2*K]. 8. Przedmiotu umowy nie stanowi wykonania niżej wymienionych robót: 1) wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, 2) docieplenia stropodachów wentylowanych, 3) fragmentu elewacji w obrębie
wejścia głównego do budynku – segment A: dotyczy wyłącznie części nr 1.
 
 
 
 
 
 Ogłoszenie nr 540032480-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508801-N-2020
Data: 2020-02-03
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl,
faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 10:00.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 10:00
 
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/INFORMACJA_O_ZMIANIE_TRESCI_SIWZ_Z_DNIA_21_02_2020.pdf
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_21_02_2020.pdf
 
 
 6.03.2020
 
Ogłoszenie nr 540042163-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508801-N-2020
Data: 2020-02-03
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl,
faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-10, godzina: 10:00.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-17, godzina: 10:00.
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/informacja_o_zmianie_tresci_siwz__6_03_2020.pdf
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_06_03_2020.pdf
 
 16.03.2020
 
Ogłoszenie nr 540047676-N-2020 z dnia 16-03-2020 r. Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 508801-N-2020
Data: 2020-02-03
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl,
faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-17, godzina: 10:00.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-20, godzina: 10:00.
 
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16_03_2020_pdf_1.pdf
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/zmiana_tresci_siwz_16_03_2020(1).pdf
 
 Nr sprawy: ZP-PN/01/2020                                                        
Szczecin, dnia 20 marca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie inwestycyjne  pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 – 4 ustawy, w niżej opisanym zakresie.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia:

 

                na część nr 1:             2 346 963,17 zł brutto         

  na część nr 2:             2 648 479,67 zł brutto         

        2. Informacje dotyczące nazwy firmy i adresu Wykonawcy, terminu wykonania przedmiotu zamówienia, warunków płatności, ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w                wykonaniu przedmiotu zamówienia:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

 

Nr części

 

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

cena [zł]

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

1

SZPONAR

Kompleksowe Usługi Budowlane

Edward Szponar

ul. Lenartowicza 2/11, 71 – 445 Szczecin

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.236.773,00

 

 

 

84

 

 

 

0,5 %

 

 

2

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Lider konsorcjum – Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

1

 

 

zgodnie

z siwz

 

 

zgodnie

z siwz

 

 

5.940.000,00

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

0,5 %

 

 

 

 

 

3

 

 

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

2

zgodnie

z siwz

 

zgodnie

z siwz

 

 

6.156.000,00

 

 

 

 

84

 

 

 

 

0,5 %

 

 

 

4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiktor Kożuchowski

ul. Szymanowskiego 13/9

71 – 416 Szczecin

 

1

 

zgodnie

z siwz

 

 

zgodnie

z siwz

 

2.318.000,00

 

72

 

0,5 %

 

 

2

 

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

2.554.000,00

 

72

 

0,5 %

 

5

F.H.U. GEKO Wojciech Gryczka

ul. Welecka 4

72 – 006 Mierzyn

 

 

 

1

 

zgodnie

z siwz

 

zgodnie

z siwz

3.190.000,00

 

72

 

0,1 %

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

3.765.000,00

 

72

 

0,1 %

 

6

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

FEST Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Cukrowa 16

71 – 004 Szczecin

 

 

1

 

zgodnie

z siwz

 

zgodnie

z siwz

2.268.084,57

 

84

 

0,5 %

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

2.579.961,91

 

84

 

0,5 %

 

      3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy              kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Powyższe dowody, w przypadku składania oferty wspólnej, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie(a), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

       W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/oswiadczenie_o_gr__kapitalowa_termo.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/informacja_z_otwarcia_ofert_20_03_2020_r_.pdf

 
 

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/SIWZ_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_3__oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_4A_wzor_umowy-czesc_1_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_4B_wzor_umowy-czesc_2_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_5_wzor_zobowiazania_ZP-PN_01_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_9_Audyt_Energetyczny_ZP-PN_01_2020_1.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/ZP400PodgladOpublikowanego_03_02_2020_tresc_ogloszenia.pdf

Dokumentacja projektowa:

załącznik 6 A:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Projekt_wykonawczy_cz__1.rar

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Projekt_Budowlany_cz__1.rar

załącznik 6 B:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Projekt_wykonawczy_cz_2.rar

załacznik 6 B - projekt budowlany:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/DiF.rar

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/E.rar

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_7_STWiORB_ZP-PN_01_2020.rar

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_8A_przemiar_robot-czesc_1_ZP-PN_01_2020.rar

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Zalacznik_nr_8B_przedmiar_robot-czesc_2_ZP-PN_01_2020(1).rar

Data publikacji:

2020/02/03

Pytania:

 Szczecin, dnia 11.03.2020 r.  Nr sprawy: ZP-PN/01/2020

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Pytania_i_odpowiedzi_zestaw_nr_1.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Pytania__i_odpowiedzi_zestaw_nr_2.pdf 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Pytania_i_odpowiedzi_zestaw_nr_3.pdfZmiany SIWZu:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/1_SIWZ_ZP-PN_01_2020_po_modyfikacji_21_02_20.pdf

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ na „Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części” – ZP-PN/01/2020.

W Rozdziale XIII pkt 8 ppkt 13 lit. b) siwz

było przed zmianą: „30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady.”

po zmianie:„30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.”

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/informacja_o_zmianie_siwz_4_03_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/2_SIWZ_ZP-PN_01_2020_po_2_modyfikacji_04_03_20.pdf

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ na „Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części” – ZP-PN/01/2020.

Po zmianie:

  • Oferty należy złożyć w terminie do 17.03.2020 r. do godz. 10:00
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/3__SIWZ_ZP-PN_01_2020_po_3__modyfikacji_06_03_20.pdf

 

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

Niniejszym informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie w postępowaniu na „Termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części” – ZP-PN/01/2020.

  1. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Po zmianie:

  1. Oferty należy złożyć w terminie do 20.03.2020 r. do godz. 10.00,
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r. o godz. 10.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

  1. W Rozdziale VIII WADIUM w pkt 2 ppkt 2 siwz, Zamawiający dokonał zmiany miejsca złożenia wadium wnoszonym w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po zmianie:

Wadium może być wnoszone:

  1. w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego prowadzone w Banku PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie nr 91 1020 4795 0000 9102 0363 7766
  2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. w pok. nr 10 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/zmiana_tresci_siwz_16_03_2020(1).pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/4__SIWZ_ZP-PN_01_2020_po_4__modyfikacji_16_03_20.pdf


Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-PN/01/2020                                                     

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie inwestycyjne  pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane FEST Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Cukrowa 16, 71 – 004 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty nr 6: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednocześnie treść przedstawionej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”. Oferta wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

 

Nr części

 

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

Łączna liczba punktów

cena [zł]

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

 

1

SZPONAR

Kompleksowe Usługi Budowlane

Edward Szponar

ul. Lenartowicza 2/11

71 – 445 Szczecin

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.236773,00

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

 

87 pkt

47 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

2

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

 

1

 

 

zgodnie

z siwz

 

 

zgodnie

z siwz

 

 

5.940000,00

 

 

84 miesiące

 

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

 

 

 

63 pkt

23 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

3

 

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

 

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

6.156000,00

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

odrzucona

 

 

65 pkt

25 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiktor Kożuchowski

ul. Szymanowskiego 13/9

71 – 416 Szczecin

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.318000,00

 

72 miesiące

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

89 pkt

59 pkt

10 pkt

20 pkt

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.554000,00

 

72 miesiące

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

 

90 pkt

60 pkt

10 pkt

20 pkt

 

 

5

F.H.U. GEKO Wojciech Gryczka

ul. Welecka 4

72 – 006 Mierzyn

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.190000,00

 

72 miesiące

 

0,1 %

 

 

odrzucona

 

 

53 pkt

43 pkt

10 pkt

0 pkt

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.765000,00

 

72 miesiące

 

0,1 %

 

 

odrzucona

 

51 pkt

41 pkt

10 pkt

0 pkt

 

6

Przedsiębiorstwo Budowlane

FEST Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Cukrowa 16

71 – 004 Szczecin

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.268084,57

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

 

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.579961,91

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

 

 

99  pkt

59 pkt

20 pkt

20 pkt

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający informuje co następuje:

 

Oferta nr 1 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. Wykonawca nie wniósł wadium.

 

Oferta nr 2 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca złożył dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu, co jest niezgodne z art. 82 ust. 1 ustawy.

 

Oferta nr 3 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca złożył dwie oferty w przedmiotowym postepowaniu, co jest niezgodne z art. 82 ust. 1 ustawy.

 

 

 

Oferta nr 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody,  o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Oferta nr 5 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody,  o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/wybor_oferty_22_04_2020.pdf

 

Nr sprawy: ZP-PN/01/2020

Szczecin  dnia 24 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy SZPONAR Kompleksowe Usługi Budowlane Edward Szponar z siedzibą przy ul. Lenartowicza 2/11, 71 – 445 Szczecin.
 
Uzasadnienie:
Zamawiający, działając na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy, odrzucił ofertę Wykonawcy w związku z niewniesieniem wadium. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył Zamawiającemu gwarancję ubezpieczenia wadium z Aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej wadium. Powyższy Aneks określał termin ważności gwarancji ubezpieczeniowej do 20 maja 2020 r.
Mając na względzie powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że brak było podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy, która to czynność została obarczona niemożliwą do usunięcia wadą. W związku z powyższym Zamawiający dokonał unieważnienia ww. czynności działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 ustawy, mając na względzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, które dopuszcza stosowanie powyższego przepisu nie tylko w odniesieniu do całego postępowania, ale także w odniesieniu do poszczególnych czynności zamawiającego (m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 listopada 2013 r. sygn. KIO 2591/13) uznając, że dopuszczalne i możliwe jest unieważnienie zarówno całego postępowania, jak i poszczególnych czynności w postępowaniu.
 
 /BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/uzasadnienie_uniewaznienie_odrzucenia_24_04_2020.pdf
 
Nr sprawy: ZP-PN/01/2020                                                     
Szczecin, dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej – dla części nr 1 i nr 2 – złożonej przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlane FEST Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Cukrowa 16, 71 – 004 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty nr 6: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednocześnie treść przedstawionej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”. Oferta wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

 

Nr części

 

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

Łączna liczba punktów

cena [zł]

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

 

1

SZPONAR

Kompleksowe Usługi Budowlane

Edward Szponar

ul. Lenartowicza 2/11

71 – 445 Szczecin

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.236773,00

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

 

 

87 pkt

47 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

2

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

 

 

1

 

 

zgodnie

z siwz

 

 

zgodnie

z siwz

 

5.940000,00

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

 

 

63 pkt

23 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

3

 

Lider konsorcjum – EDA-KAR-BUD

Usługi Budowlane Edward Szmydka

ul. Słowackiego 17B/3, 73 – 110 Stargard

Uczestnik – GRALBUD Sp. z o.o.

ul. M. J. Piłsudskiego 45B/7

73 – 110 Stargard

 

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

6.156000,00

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

odrzucona

 

 

65 pkt

25 pkt

20 pkt

20 pkt

 

 

4

Zakład Ogólnobudowlany

Wiktor Kożuchowski

ul. Szymanowskiego 13/9

71 – 416 Szczecin

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.318000,00

 

72 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

odrzucona

 

 

89 pkt

59 pkt

10 pkt

20 pkt

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.554000,00

 

72 miesiące

 

0,5 %

 

 

odrzucona

 

 

90 pkt

60 pkt

10 pkt

20 pkt

 

 

5

F.H.U. GEKO Wojciech Gryczka

ul. Welecka 4

72 – 006 Mierzyn

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.190000,00

 

72 miesiące

 

0,1 %

 

 

odrzucona

 

 

53 pkt

43 pkt

10 pkt

0 pkt

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

3.765000,00

 

72 miesiące

 

0,1 %

 

 

odrzucona

 

51 pkt

41 pkt

10 pkt

0 pkt

 

6

Przedsiębiorstwo Budowlane

FEST Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Cukrowa 16

71 – 004 Szczecin

 

 

1

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.268084,57

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

 

 

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

 

2

zgodnie

z siwz

zgodnie

z siwz

 

2.579961,91

 

84 miesiące

 

0,5 %

 

 

 

 

99  pkt

59 pkt

20 pkt

20 pkt

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający informuje co następuje:

 

Oferta nr 2 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca złożył dwie oferty w przedmiotowym postępowaniu, co jest niezgodne z art. 82 ust. 1 ustawy.

 

Oferta nr 3 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wykonawca złożył dwie oferty w przedmiotowym postepowaniu, co jest niezgodne z art. 82 ust. 1 ustawy.

 

Oferta nr 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody,  o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Oferta nr 5 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy. Wykonawca nie wyraził zgody,  o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/wybor_oferty_ZP-PN_01_2020__po_uniewaznieniu_czynnosci__24_04_2020.pdf


Wynik postępowania:

 Szczecin 7.09.2020

Ogłoszenie nr 510169675-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17
w Szczecinie – w podziale na dwie części.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508801-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540047676-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks
0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17
w Szczecinie – w podziale na dwie części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PN/01/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierał: 1) dla części nr 1 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 A do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 A do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 8A do siwz stanowią część pomocniczą dla ustalenia
ceny jednostkowej. 2) dla części nr 2 - wzór umowy stanowiący załącznik nr 4B do siwz, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6B do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 8B do siwz stanowią część pomocniczą dla ustalenia ceny jednostkowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-7, 44212310-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części - część nr 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2100078.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane FEST Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cukrowa 16
Kod pocztowy: 71-004
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2100078.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2100078.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5500000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części - część nr 2.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2388853.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane FEST Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cukrowa 16
Kod pocztowy: 71-004
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2388853.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2388853.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5700000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_01_2020/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__z_07_09_2020_nr_510169675_N_2020.pdf

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2020/02/03, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/09/28 09:33:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/09/28 09:33:43 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/09/07 17:16:36 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/24 15:45:54 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/24 15:36:17 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/22 16:19:45 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/20 15:09:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/20 15:05:09 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/20 14:57:58 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/20 14:57:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/20 14:56:28 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/18 15:44:39 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/18 15:31:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/18 15:12:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/18 15:01:27 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/18 14:57:43 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/16 14:13:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/16 14:08:41 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/16 14:02:44 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/16 13:57:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/13 14:29:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/13 14:28:29 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/13 14:26:11 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/13 13:55:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/11 17:51:24 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/11 17:49:47 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/11 17:40:45 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/06 16:35:23 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/04 16:18:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/03/04 16:15:20 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/21 16:54:27 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/21 16:43:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/03 20:51:26 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/03 20:42:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/03 20:25:43 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/03 19:49:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/02/03 19:48:34 nowa pozycja