Przedmiot działalności


Dom Pomocy Społecznej (DPS) świadczy mieszkańcom następujące usługi na poziomie obowiązującego standardu:

• usługi bytowe – zapewnienie odpowiedniego miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie czystości,

• usługi opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

• usługi wspomagające – świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, itp.

Ponadto DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, DPS pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", wytworzono: 2018/05/18, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2018/05/18 12:11:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2018/05/18 12:11:41 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/18 12:08:38 nowa pozycja