Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (zw. dalej także „podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (dpskrucza.szczecin.pl).

 

 

 

 

 

 

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.29

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo dotyczą w szczególności:

 1. Poprawności formatowania plików oraz treści (nagłówki, tytuły strony i podstrony, akapity).
 2. Częśc zamieszczonych plików jest niedostępna do odczytu cyfrowego (skany).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzedzi znajduje się na stronie OnlineOCR.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ponadto:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab
 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB
 3. Strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków
 4. Na stronie lub w aplikacji stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem a tekstem minimum 4,5 : 1
 5. Można powiększyć czcionkę dwukrotnie bez utraty widoczności tekstu (np. przy pomocy przycisku ctrl +).
 6. Istnieje możliwość powiększenia liter oraz zwiększenia interlinii i odstępów między literami.

Treści wyłączone:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30 na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrianna Sokołowska, sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 455 72 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu
 3. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy
 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem DPS po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się parking z jednym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Do budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. Pies asystujący/przewodnik musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenie o aktualnym szczepieniu weterynaryjnym (szczepienie przeciwko wściekliźnie). Na terenie Domu wyznaczone jest miejsce odpoczynku dla osoby o szczególnych potrzebach i psa asystującego. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

Opis dostępności budynku:

 1. przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:
  1. przy głównym wejściu do budynku znajdują się podjazdy
  2. główne drzwi wejściowe otwierają się automatycznie
  3. w budynku znajdują się cztery dźwigi osobowe o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie z obniżoną sprawnością ruchową
  4. przy portierni usytuowane jest stanowisko z obniżonym blatem dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich
  5. w budynku znajdują się przystosowane toalety
  6. na korytarzach znajdują się poręcze umożliwiające bezpieczne przemieszanie się
  7. przy wyjściu do ogrodu znajduje się podjazd
 2. przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
  1. w trzech windach przyciski oznakowane są w języku Braille’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”
 3. przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
  1. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” za pośrednictwem
   • poczty elektronicznej:sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl,
   • 2. faxu: 914557210


Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na miejscu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie ul.Krucza 17, wytworzono: 2021/03/30, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2024/04/02 11:38:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2024/04/02 11:38:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2024/04/02 11:12:44 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2023/05/02 14:03:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2023/05/02 14:01:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/09/08 15:44:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/03/30 15:45:18 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/03/30 15:43:24 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/03/30 13:56:43 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/03/30 13:53:31 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/01/05 08:46:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 12:22:20 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 12:01:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 11:50:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 11:01:10 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 10:56:47 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 10:53:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 10:52:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 10:46:15 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/30 15:11:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/30 15:07:32 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/30 15:06:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/30 15:05:52 nowa pozycja