Ochrona danych osobowych/RODO


 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1/ Administratorem Twoich danych osobowych jest

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Adres:  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 455-72-10; adresu e-mail:  sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl ;

2/ W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panem Janem Kępińskim poprzez adres e-mail: iod@dpskrucza.szczecin.pl, za pomocą telefonu: 91 455-72-10

lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

3/ Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4/ W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

a/ podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b/ podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5/ Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6/ W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

a/ prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b/ prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c/ prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

e/ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7/ W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8/ Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9/ Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

10/ Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(UWAGA: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Adam Ciemniak

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

tel. 91 455-72-10


udostępnił: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” 71-747 SZCZECIN UL. KRUCZA 17 , wytworzono: 2018/05/25, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/01/08 13:54:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/01/08 13:54:50 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 15:54:34 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 15:50:12 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 15:33:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 13:55:08 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 08:36:55 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 08:36:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 08:28:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 13:38:40 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 13:37:14 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 12:59:48 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 12:51:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 12:50:34 nowa pozycja