Postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - SAMOCHODY OSOBOWE

Treść ogłoszenia:

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” W SZCZECINIE PRZY UL. KRUCZEJ 17

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” W SZCZECINIE PRZY UL. KRUCZEJ 17 ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodów służbowych.

I. Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (dalej DPS) tel./fax 91 455-72-10, sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl
adres strony internetowej: https://bip.dpskrucza.szczecin.pl/

Ogłoszenie wraz z wycenami rzeczoznawcy zawierającymi zdjęcia sprzedawanego majątku ruchomego udostępniono na stronie internetowej: https://bip.dpskrucza.szczecin.pl/w zakładce zamówienia publiczne, postępowania. 

Godziny urzędowania Sprzedającego: poniedziałek - piątek - 7.20 - 15.20.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu pisemnego.

1. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin.

2. Miejsce składania ofert: sekretariat DPS pokój nr 10.

3. Termin złożenia ofert upływa dnia 03.06.2022 r. o godz. 10:00.

4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim na przedmiot sprzedaży z określeniem „Przetarg pisemny  - sprzedaż samochodów. Nie otwierać przed …”

5. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki w wyznaczonym terminie do dnia 03.06.2022r. do godz. 10:00.

6. Oferta jest wiążąca w terminie 7 dni od momentu jej złożenia.

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium.

8. Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zaoferowała najwyższą cenę zakupu zbywanego majątku zabezpieczoną wadium.

9. Otwarcie złożonych ofert zostanie przeprowadzone przez komisję przetargową w dniu 03.06.2022r. o godz. 10:30 i podane do publicznej wiadomości za pomocą informacji zamieszczonej z otwarcia ofert pod adresem: https://bip.dpskrucza.szczecin.pl/

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.

1. Zbywane składniki majątku ruchomego:

  1. samochód osobowy marki MERCEDES BENZ SPRINTER 211, nr rejestracyjny ZS 5024H,
  2. samochód osobowy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER nr rejestracyjny ZS 2113L

można obejrzeć w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  – tel. 91 455-72-10 / email: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl

2. Koszty przejazdu na miejsce postoju sprzedawanych pojazdów ponosi zainteresowany zakupem. 

IV. Rodzaj i liczba sprzedawanych składników majątku ruchomego.

Opis sprzedawanych samochodów osobowych zawarty jest w wycenach rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego z dnia 17.01.2022 r. stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Samochody nie posiadają ważnych wyników badania przeglądu technicznego i wymagają  dokonania napraw oraz ponownego przeprowadzenia badania przeglądu technicznego.

Polisa ubezpieczeniowa dla samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER ważna jest do 26.12.2022 r. oraz dla samochodu MERCEDES BENZ SPRINTER 211 do 30.11.2022 r.

V. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, w terminie umożliwiającym wpływ kwoty wadium na rachunek przed upływem terminu składania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania na rachunku bankowym DPS nr konta 91 1020 4795 0000 9102  0363 7766  (z adnotacją: wadium w przetargu publicznym, samochód MERCEDES BENZ SPRINTER 211/ VOLKSWAGEN TRANSPORTER), liczy się data uznania wpływu wadium na koncie Sprzedającego.

3. Oferty nie zabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane.

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

5. Wadium złożone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia wyboru lub odrzucenia oferty na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku kiedy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

VI. Cena wywoławcza i wysokość wadium sprzedawanych składników majątku ruchomego w trybie przetargu pisemnego.

  1. Cena wywoławcza brutto samochodu MERCEDES BENZ SPRINTER 211 nr rejestracyjny ZS 5024H wynosi: 15 600,00  złotych (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

            Wadium: 1 560 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

           2.  Cena wywoławcza brutto samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER nr rejestracyjny ZS 2113L wynosi: 10 700,00  złotych (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

         Wadium: 1 070 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych 00/100).

VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w pierwszej kolejności wniesienie
w wyznaczonym terminie wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości na zbywany składnik majątku ruchomego.

2. Wzór oferty stanowi załącznik do Regulaminu.                       

3. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.

4. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jeden lub oba zbywane składniki majątku ruchomego.

6. Treść oferty zawiera oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu i  nie wnoszenie z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.

 Zaoferowana w formularzu oferty cena stanowi wartość minimalną wskazaną w ogłoszeniu powiększoną o nie mniej niż 50 złotych.

VIII.  Zastrzeżenie.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek z ofert.

IX. Informacja o treści przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 2004) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2021r. (Dz.U. z 2021, poz. 578) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

X. Inne informacje.

1. Pojazd zostanie sprzedany na podstawie faktury VAT. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.  

2. Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w niniejszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

3. Dodatkowe informacje w  sprawie postępowania dotyczącego sprzedaży  składników majątku ruchomego można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres email: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl

XI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej.

Adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 455-72-10; adresu e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych  poprzez adres e-mail: iod@dpskrucza.szczecin.pl, za pomocą telefonu: +48 601 155 770 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia oferty oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie:

a/ prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b/ prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia oraz zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu.

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

XII. Załączniki do ogłoszenia.

1. Regulamin przetargu pisemnego.

2 . Wzór oferty.

3. Wzór umowy sprzedaży.

4. Wyceny rzeczoznawcy.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/tresc_ogloszenia_sprzedaz_samochodow_03_03_2022_IOD_w_2_v2_z_25_05_2022.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/REGULAMIN_PRZETARGU_PISEMNEGO_Krucza_2022_w_3_13_05_2022.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/umowa_kupna_sprzedazy_samochodu_DPS.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/wycena_samochodu_rzeczoznawca_2022_styczen_MB.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/wycena_samochodu_rzeczoznawca_2022_styczen_VW.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_zakup_samochodu.pdf

 

 Szczecin, dnia 03 czerwca 2022 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Sprzedający, działając na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 16.05.2022 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004), udostępnia na stronie internetowej informacje o cenie zawartej w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania oferentów, których oferty zostały otwarte:

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Wadium Volkswagen

ZS 2113L

Wadium  Mercedes

ZS 5024H

Cena brutto z oferty

Uwagi

1

Artur Karpus

ul. Krucza 40

71-747 Szczecin

1 070,00 zł

---

VW- 15 000,00 zł

Oferta nr 8

odrzucona -brak podpisu

2

F.H.U. WIKO

Wiktoria Kotwica

ul. Światowida 36/2

71-727 Szczecin

1 070,00 zł

---

VW- 12 300,00 zł

Oferta nr 9

3

FHU Mirosław Muranowski

ul. Płocka 41

87-630 Skępe

1 070,00 zł

1 560,00 zł

MB -

20 523,00 zł

VW –

19 523,00 zł

Oferta nr 10

4

PIT STOP

Agnieszka Siódmiak

ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1/20

86-300 Grudziądz

1 070,00 zł

---

VW –

21 258,00 zł

Oferta nr 4

5

SOOMI

Agnieszka Muszyńska

ul. Geodetów 64/2

07-200 Wyszków

1 070,00 zł

1 560,00 zł

MB –

16 500,00 zł

VW –

17 120,00 zł

Oferta nr 12

6

FH-U „ITP”

Jacek Dziankowski

ul. Dworcowa 81/17

10-437 Olsztyn

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

22 223,00 zł

VW-

20 223,00 zł

Oferta nr 14

 

7

Skup i Sprzedaż Samochodów Używanych

Tadeusz Hanusiak

ul. Emilii Plater 19

07-200 Wyszków

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

23 770,00 zł

VW –

27 380,00 zł

Oferta nr 11A

Oferta nr 11B

8

Halina Machnicka,

Paweł Machnicki

Lipowa 19

66-010 Drągowina

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

16 000,00 zł

VW –

11 000,00 zł

Oferta nr 3

9

F.H.U. MAR-GAL

Marcin Gałka

Osiek 134a

32-300 Olkusz

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

18 669,00 zł

VW-

16 669,00 zł

Oferta nr 2

10

JANTAR S.C.

Stanisław i Marta Kmiecik

ul. Akacjowa 16

32-005 Niepołomice

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

19 900,00 zł

VW-

16 200,00 zł

Oferta nr 1

11

MOBOX

Bartłomiej Rozlach

ul. Krótka 22

33-335 Nawojowa

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

20 555,00 zł

VW-

13 555,00 zł

Oferta nr 5

12

AUTO-TRANS

Krystyna Sakowicz

ul. Wspólna 44

07-202 Wyszków

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

22 460,00 zł

VW-

27 370,00 zł

Oferta nr 16

13

DAVIZ TRANSPORT & PRZEWOZY AUTOKAROWE

Dawid Brusik

ul. Górna 36

34-108 Frydrychowice

1070,00 zł

---

VW –

14 800,00 zł  

 

Oferta nr 7

14

DS-AUTO

Danuta Sakowicz

ul. Brzozowa 10

07-200 Wyszków

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

25 891,00 zł

VW-

30 491,00 zł

Oferta nr 15

15

P.W. IMPEX TRANS

Mariusz Besztak

Strzeszkowice Duże 311

24-220 Niedrzwica Duża

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

19 188,00 zł

VW-

13 161,00 zł

Oferta nr 6

16

FW Marek Tomaszewski

Os. Leśne 10/6

62-028 Koziegłowy

1070,00 zł

1560,00 zł

MB –

23 732,00 zł

VW-

18 632,00 zł

Oferta nr 13

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/sprzedaz_samochodow_osobowych/informacja_z_otwarcia_ofert_03_06_2022_samochody_osobowe.pdf

Data publikacji:

2022/05/25
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2022/05/25, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2022/06/03 13:33:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2022/06/03 13:33:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/06/03 13:30:18 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/06/03 13:28:46 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/05/25 16:45:36 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/05/25 16:42:47 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2022/05/25 16:41:13 nowa pozycja