Postępowania

Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 564910-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:

„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17 , 71-747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska,

tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-91 4557210.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak

http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.

Adres: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71- 747 Szczecin, pok. nr 10.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Numer referencyjny: ZP/02/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej z PCV lub AL) w segmentach A, B, C, D, E) oraz roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym, przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną a także z normami przyjętymi prawem.

Podstawę wykonania zakresu robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez:

1) Izomorfis Pracownia Architektoniczna Piotr Fiuk: a) Projekt budowlany - „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie” segmenty: A, BiC, DiF, E. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót c) Przedmiar robót

2) Decyzje pozwoleń na budowę o nr: 1492/16, 1493/16, 1494/16, 1495/16 z dnia 04 listopada 2016 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin. Ponadto: Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wykonana na potrzeby termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Kruczej 17 w Szczecinie autor: Piotr Murawski. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL (demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej z PCV lub AL) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45000000-7 45421000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

2) Wielkość lub zakres zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 200 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 200 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

Uwaga: Ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 11 siwz, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie robót budowlanych opisanych w lit. a) wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługi wskazane lit a). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy: Wymagane kwalifikacje: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

Uwaga: „Kierownik budowy” lub „kierownik robót” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm).

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV:

PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium Wadium należy wnieść w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT I

V.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji i rękojmi 20,00

doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor i przedstawiciel Zamawiającego.

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku, gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane;

5. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

8. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

Ogłoszenie nr 500130252-N-2018 z dnia 08-06-2018 r. Szczecin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 564910-N-2018 Data: 28-05-2018

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im. Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-91 4557210. Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest:

Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. Uwaga: Ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 11 siwz, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie robót budowlanych opisanych w lit. a) wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługi wskazane lit a). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy: Wymagane kwalifikacje: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Uwaga: „Kierownik budowy” lub „kierownik robót” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

W ogłoszeniu powinno być:

Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum dwie roboty budowlane. Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. Uwaga: Ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia, zgodnie z Rozdziałem XV pkt 11 siwz, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie robót budowlanych opisanych w lit. a) wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. Wykonawca musi wykazać, że osobiście zrealizował usługi wskazane lit a). W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisko Kierownika budowy: Wymagane kwalifikacje: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym na stanowisku kierownika budowy przy realizacji dwóch robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Uwaga: „Kierownik budowy” lub „kierownik robót” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm).Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP400PodgladOpublikowanego.html

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/OGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGlOSZENIA_1.html

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/Klauzula_RODO_zadanie_ZP_02_2018.pdf

 

 Szczecin, dnia 14.06.2018r.

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Znak sprawy: ZP/02/2018

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1.      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

1 645 981,50 zł brutto

 

2.      Nazwa firm oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz doświadczenia Kierownika budowy:

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki

płatności

Kryteria oceny oferty

 

Cena zł

Okres gwarancji

 i rękojmi

Doświadczenie Kierownika budowy

 

1

JANK-BUD Janusz Kina

– lider konsorcjum

ul. Szkolna 16

66-415 Kłodawa

Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD

Maciej Lemańczyk

ul. Londyńska 24/A6

66-400 Gorzów Wlkp.

 – uczestnik konsorcjum

 

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

 

930 624,82

 

 

60 miesięcy

 

 

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

2

SKLADOKIEN.PL

Szymon Mieczkowski

Byków, ul. Betonowa 2

55 – 095 Mirków

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

1 245 573,58

 

60 miesięcy

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MEGANT

Małgorzata Łubian

ul. Przemysła 50/13

61 – 541 Poznań

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

1 384 955,15

 

72 miesiące

 

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

4

 

F.P.H.U PATRON

Gralak Krzysztof

ul. Zofii Nałkowskiej 2

73 – 110 Stargard

 

odrzucona

 

  1. Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca do oferty załączył dwa formularze ofertowe o różnej treści będące załącznikiem nr 1 do siwz.

 

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/wzor_oswiadczenia_o_grupie_kapitalowej_ZP_02_2018.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_02_2018.pdf

 

 

 

 

 


SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/SIWZ_ZP_02_2018.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr_1_do_UMOWY.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr__2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_ZP_2_2018.docx

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie_ZP_2_2018.docx

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Zalacznik_nr_5_dokumentacja_techniczna.rar

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr_6_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_ZP_2_5018.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr_7_Ekspertyza.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/zalacznik_nr__1_formularz_ofertowy.doc

 


Data publikacji:

2018/05/29

Pytania:

  

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW z dnia 5 czerwca 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

pn. „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z póź. zm.) w dniu 05.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w pok. nr 5, miało miejsce zebranie wykonawców celem udzielenia wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/protokol_z_zebrania_wykonawcow_5_czerwca_2018_r_.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/20180608_odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcy.pdf


Zmiany SIWZu:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/SIWZ_ZP_02_2018_-_po_zmianie__ogloszenie_nr_500130252-N-2018_z_dnia_08-06-2018_r_.pdf


Wynik postępowania:

 

Szczecin, dnia 25 lipca 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Znak sprawy: ZP/02/2018

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertą jest:

 

Oferta nr 3:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGANT Małgorzata Łubian

ul. Przemysła 50/13, 61 – 541 Poznań.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta spełniła warunki postępowania, treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki

płatności

Kryteria oceny oferty

Łączna liczba punktów

 

Cena zł

Okres gwarancji

 i rękojmi

Doświadczenie Kierownika budowy

 

1

JANK-BUD Janusz Kina

– lider konsorcjum

ul. Szkolna 16

66-415 Kłodawa

Przedsiębiorstwo Budowlane

OPTIM-BUD

Maciej Lemańczyk

ul. Londyńska 24/A6

66-400 Gorzów Wlkp.

 – uczestnik konsorcjum

 

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

930 624,82

 

60 miesięcy

 

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

odrzucona

 

2

 

SKLADOKIEN.PL

Szymon Mieczkowski

Byków, ul. Betonowa 2

55 – 095 Mirków

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

Zgodnie

z SIWZ

1 245 573,58

60 miesięcy

Cztery dodatkowe zakończone roboty

Wykonawca został wykluczony

 

3

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MEGANT Małgorzata Łubian

ul. Przemysła 50/13

61 – 541 Poznań

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

1 384 955,15

 

72 miesiące

 

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

 

 

 

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

 

4

 

F.P.H.U PATRON

Gralak Krzysztof

ul. Zofii Nałkowskiej 2

73 – 110 Stargard

 

odrzucona

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający informuje co następuje:

 

Oferta nr 1 – odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w terminie do 3 lipca 2018 r. do godz. 10:00. Wykonawca złożył wyjaśnienia przekraczając wyznaczony przez Zamawiającego termin tj. 3 lipca 2018 r. o godz. 11:15. Z uwagi na powyższe, przekroczenie ww. terminu skutkuje uznaniem tych wyjaśnień za niebyłe, w konsekwencji czego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

 

Oferta nr 2 – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 19.06.2018 r. nie przedstawił wymaganego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy.

 

Oferta nr 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca do oferty załączył dwa różne formularze ofertowe będące załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Wybor_oferty_ZP_02_2018.pdf

 

Szczecin, dnia 30.07.2018 r.             

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Znak sprawy: ZP/02/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy SKLADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski z siedzibą w Bykowie ul. Betonowa 2, 55 – 095 Mirków.

Uzasadnienie

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę SKLADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski w związku z nieprzedstawieniem przez Wykonawcę wymaganego  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy. Czynność ta została poprzedzona wezwaniem z dnia 19.06.2018 r. do przedstawienia ww. oświadczenia, skierowanym do Wykonawcy na niewłaściwy adres poczty elektronicznej. Wskutek tego Wykonawca  SKLADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski nie otrzymał wezwania do złożenia wymaganego oświadczenia. W konsekwencji Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania i dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z pominięciem ww. Wykonawcy.

Mając na względzie powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że wybór oferty najkorzystniejszej został obarczony niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybór ten został poprzedzony wykluczeniem z postępowania Wykonawcy, który nie otrzymał prawidłowego wezwania do złożenia wymaganego oświadczenia. W tym stanie rzeczy powyższe czynności są obarczone wadą i jako takie podlegają unieważnieniu.

Zamawiający dokonał unieważnienia ww. czynności działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na względzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, które dopuszcza stosowanie powyższego przepisu nie tylko w odniesieniu do całego postępowania, ale także w odniesieniu do poszczególnych czynności zamawiającego (m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 listopada 2013 r. sygn. KIO 2591/13) uznając, że dopuszczalne i możliwe jest unieważnienie zarówno całego postępowania, jak i poszczególnych czynności w postępowaniu.


/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uniewaznienie_czynnosci_wyboru_oferty_i_wykuczenia.pdf

  
 

Szczecin, dnia 20.09.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Znak sprawy: ZP/02/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.


 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedstawił nw. wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGANT Małgorzata Łubian ul. Przemysłowa 50/13, 61 – 541 Poznań.

 

Uzasadnienie wyboru oferty nr 3: Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednocześnie treść przedstawionej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”. Oferta wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i została ona oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.

 

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki

płatności

Kryteria oceny oferty

Łączna liczba punktów

 

Cena zł

Okres gwarancji

 i rękojmi

Doświadczenie Kierownika budowy

 

1

JANK-BUD Janusz Kina

– lider konsorcjum

ul. Szkolna 16, 66-415 Kłodawa

Przedsiębiorstwo Budowlane

OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk

ul. Londyńska 24/A6

66-400 Gorzów Wlkp.

 – uczestnik konsorcjum

 

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

930 624,82

 

60 miesięcy

 

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

Oferta odrzucona

 

2

 

SKLADOKIEN.PL

Szymon Mieczkowski

Byków, ul. Betonowa 2

55 – 095 Mirków

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

Zgodnie

z SIWZ

1 245 573,58

60 miesięcy

Cztery dodatkowe zakończone roboty

Wykonawca   wykluczony

 

3

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MEGANT Małgorzata Łubian

ul. Przemysłowa 50/13

61 – 541 Poznań

 

Zgodnie

z SIWZ     

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

1 384 955,15

 

72 miesiące

Cztery dodatkowe zakończone roboty

 

 

 

100 pkt

60 pkt

20 pkt

20 pkt

4

F.P.H.U PATRONKrzysztof Gralak

ul. Zofii Nałkowskiej 2

73 – 110 Stargard

 

Oferta odrzucona

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający informuje co następuje:

Oferta nr 1 – odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, albowiem Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w terminie do 3 lipca 2018 r. do godz. 10:00. Wykonawca złożył wyjaśnienia po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu tj. 3 lipca 2018 r. o godz. 11:15. Z uwagi na powyższe, przekroczenie ww. terminu skutkuje uznaniem tych wyjaśnień za niebyłe, w konsekwencji czego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Oferta nr 2 – Wykonawca wykluczony z przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, albowiem nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 3.08.2018 r. do uzupełnienia dokumentacji, nie przedstawił dowodów na należyte wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł.

Z treści dokumentów przedstawionych w dn. 08.08.2018 r., przez Wykonawcę tj. referencji oraz faktury VAT z protokołem, nie wynika, iż wykazane w nich roboty budowlane polegały na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV lub AL.

W odniesieniu do powyższego, przedstawione roboty polegały na wymianie tylko stolarki okiennej. Dowody nie zawierały informacji z jakiego materiału została wykonana stolarka, w jakim okresie zrealizowano dwa zadania oraz czy roboty zostały zakończone w umownym terminie i zgodnie ze sztuką budowlaną.

W związku z powyższym, Zamawiający pismem z dn. 24.08.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał Wykonawcę do przedłożenia wymaganych przedmiotowym postępowaniem dokumentów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Jednocześnie, w powyższym piśmie Zamawiający wskazał informacje, o które należy uzupełnić dokumenty. Wskutek drugiego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w dn. 28.08.2018 r. przedstawił nowe dokumenty  tj. dwie referencje wystawione przez podmioty na rzecz, których wykonywane były przedmiotowe roboty.

W konsekwencji analizy przedstawionych referencji wynika, iż powyższe dokumenty nie dowodzą faktu wykonania robót, które zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1 lit. a siwz, polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Referencje dowodzą tylko dostawy i montażu stolarki, a nie jak wymagał Zamawiający, jej wymiany, czyli demontażu starej i montażu nowej stolarki.

Z referencji wystawionych w dn. 17.09.2014 r. przez HANDLEX Sp. z o.o. wynika, że Wykonawca wykonał roboty polegające na montażu stolarki otworowej PCV i AL (okna, drzwi, witryny sklepowe). Jednocześnie wskazano w nich, że roboty te zostały wykonane w nowej inwestycji tj. w galerii handlowej. Z treści tych referencji wynika jednoznacznie, że czynności wykonywane przez Wykonawcę, w ramach tych robót budowlanych, polegały wyłącznie na montażu stolarki. Fakt prowadzenia robót w nowej inwestycji (w nowym obiekcie) wskazuje, że zakres robót ograniczał się do montażu nowej stolarki. W ramach tych robót nie prowadzono czynności demontażowych, a zatem Wykonawca nie dokonywał tam wymiany stolarki, a jedynie prowadził montaż nowej stolarki. Referencje te nie świadczą zatem o tym, że Wykonawca przeprowadził robotę polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, tym samym przedstawione referencje nie potwierdzają spełnienia warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu. Nadto referencje przedłożone przez Wykonawcę, a wystawione przez Zakład Dekarski Zygmunt Chomiuk nie dowodzą, aby Wykonawca wykonał robotę polegającą na wymianie stolarki, albowiem z treści tych referencji wynika, iż prowadzone roboty polegały jedynie na montażu stolarki okiennej i drzwiowej na terenie jednostki wojskowej.

W związku z powyższym, Wykonawca nie spełnia określonego Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1 lit. a siwz warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta nr 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, której treść nie odpowiada treści siwz, albowiem Wykonawca do oferty załączył dwa różne formularze ofertowe będące załącznikiem nr 1 do siwz, co jest niezgodne z art. 82 ust. 1 ustawy.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/Wybor_oferty_najkorzystniejszej_20_09_2018.pdf 


Wynik postępowania:

 
Ogłoszenie nr 500277838-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:
Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III A
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564910-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500130252-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks
0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/02/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej z PCV lub AL) w segmentach A, B, C, D, E) oraz roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6 Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1 282 365,88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGANT Małgorzata Łubian
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysła 50/13  Poznań
Kod pocztowy: 61-541
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ  UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1 384 955,15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 930 624,82 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1384955,15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ogloszenie_nr_500277838-N-2018_z_dnia_20_11_2018_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2018/05/29, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2018/11/20 17:09:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2018/11/20 17:09:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/11/20 17:08:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/09/20 16:49:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/07/30 16:35:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/07/30 16:33:03 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/07/25 16:19:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:50:17 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/25 16:24:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/15 18:04:30 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/14 16:43:47 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/14 16:36:42 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/08 17:39:32 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/08 17:26:38 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/08 17:16:20 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/08 17:08:57 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/08 16:42:32 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/07 16:31:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:52:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:50:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:46:27 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:41:27 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:36:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:35:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:28:28 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:22:33 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:13:45 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 16:12:31 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 15:34:20 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 15:28:58 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/05/29 15:17:51 nowa pozycja