Postępowania

Usługi społeczne w ramach projektu “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

Znak sprawy: ZP-US/05/2020-RPO

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na USŁUGI SPOŁECZNE

pn. „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnychz Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka”w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna)

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze

Część nr 5 – poradnictwo prawne,

oraz

usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego jako mobilny zespół specjalistów:

Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne,

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne”

realizowane w ramach projektu“Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki dotyczące zdolności zawodowej.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, minimum jedną osobą, wyznaczoną imiennie, do świadczenia specjalistycznego poradnictwa:

 1. dla części nr 1– wskazania osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 ze zm.), na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych z uzyskaniem tytułu magistra psychologii lub inny dokument uznany za równorzędny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dla części nr 2– wskazania osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa lub/i psychoterapeuty w rozumieniu ustawy z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026 ze zm.), na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych z uzyskaniem tytułu magistra psychologii lub/i certyfikat psychoterapeuty lub inny dokument uznany za równorzędny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. dla części nr 3 oraz dla części nr 7– wskazania osoby posiadającej wykształcenie wyższe z zakresu socjologii lub/i pracy socjalnej lub/i pedagogiki, na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych w wymaganym zawodzie;
 4. dla części nr 4 oraz dla części nr 6 – wskazania osoby posiadającej minimum wykształcenie średnie kierunkowe z zakresu opiekuna w domu pomocy społecznej lub/i opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej, na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia szkoły średniej w wymaganym zawodzie  potwierdzający  posiadane kwalifikacje;
 5. dla części nr 5 –wskazania osoby posiadającej czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.);
 6. dla części nr 8– wskazania osoby posiadającej wykształcenie wyższe z zakresu fizjoterapii w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 ze zm.), na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych w wymaganym zawodzie;
 7. dla części nr 9– wskazania osoby z wykształceniem wyższym z zakresu pedagogiki lub/i socjologii lub/i nauk o rodzinie na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych w wymaganym zawodzie w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201  oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912) o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Gerontopedagogiki na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia studiów podyplomowych w wymaganym zakresie.

 WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

            1.    Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

                  W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

                 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

            2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

                w celu potwierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

             W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

    Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 3.Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

4. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia – dokument stanowi potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwia przyznanie punktów w kryteriach określonych w Rozdziale V pkt 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia, w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń i dokumentów:
 2. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu:
  1. dla części nr 1 – psychologa,
  2. dla części nr 2 – psychologa lub/i psychoterapeuty,
  3. dla części nr 3 oraz dla  części nr 7– socjologa lub/i pracy socjalnej lub/i pedagogiki
  4. dla części nr 4 oraz dla części nr 6 – opiekuna w domu pomocy społecznej lub/i opiekuna medycznego lub/i asystenta osoby z niepełnosprawnością,
  5. dla części nr 5 – radcy prawnego lub/i adwokata,
  6. dla części nr 8 – fizjoterapeuty,
  7. dla części nr 9 – socjologa lub/i pedagoga lub/i nauk o rodzinie.
 3. Oświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia, potwierdzającego,że:
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. nie jest pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Sekcji 6.15.1 pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

UWAGA: kryteria jednakowe dla wszystkich części zamówienia.

                 Cena – 80 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

 

                   najniższa cena ofertowa   

C  = ----------------------------------------------------  x 80 %

             cena ofertowa w ofercie ocenianej

 

Doświadczenie wykonawcyw zakresie świadczenia usług specjalistycznych 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia usług specjalistycznych” (D):

 1. Zamawiający przyzna 5 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV w pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty powyżej 2 lat, ale nie mniej niż 5 lat;
 2. Zamawiający przyzna 15 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV w pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty równe lub powyżej 5 lat, ale nie mniej niż 10 lat.
 3. Zamawiający przyzna 20 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty równe lub powyżej10 lat świadczonych usług.

 Największa ilość punktów (S) obliczonych w niżej określony sposób, decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą: S = C + D.

 

 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2020 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień kody CPV:

80000000-4

usługi edukacyjne i szkoleniowe

85000000-9

79100000-5

usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

usługi prawnicze

 

Przedmiot zamówienia obejmuje indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w ramach projektu “Zaopiekowani” – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20120:

 1. dla części od nr 1 do nr 5 w Centrum Wsparcia działającego w Domu pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
 2. dla części od nr 6 do nr 9 w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego zamieszkałego w Szczecinie.

Do zadań Centrum należy wsparcie opiekunów faktycznych w formie zapewnienia opieki wytchnieniowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz do prowadzenia dokumentacji z realizacji świadczonych usług wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. Wzory dokumentacji obejmujące m.in. karty usług doradczych Zamawiający przedstawi przed rozpoczęciem świadczonej usługi.

 

Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dziewięć części, w poniższym zakresie:

dla części nr 1 poradnictwo psychologiczne udzielane opiekunom faktycznym w sytuacjach kryzysowych wywołanych min. przez opiekę i wypalenie z powodu długoterminowej opieki nad osobami  niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych oraz wsparciu opiekuna  po starcie osoby bliskiej. Poradnictwo będzie polegało na m.in. pracą nad emocjami, interwencją kryzysową, wsparciu, itp.

dla części nr 2 – utworzenie 9  odrębnych terapeutycznych grup zamkniętych a następnie ich prowadzenie dla maksymalnie 10 opiekunów faktycznych w każdej, z założeniem 10 spotkań rocznie dla każdej grupy (średniorocznie 3 grupy). Celem utworzenia grup jest ćwiczenie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniu w wypaleniu w opiece nad osobą otępienną i wzmocnieniu lub/i przywróceniu tych kompetencji i umiejętności oraz nabyciu zaradności i samodzielności;

dla części nr 3 oraz dla części nr 7poradnictwo socjalno – ekonomiczne udzielane opiekunom faktycznym w celu przybliżenia i objaśnienia kwestii związanych z usługami i wsparciem instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, treningu ekonomicznego, itp.;

dla części nr 4 oraz dla części nr 6poradnictwo opiekuńcze udzielane opiekunom faktycznym w celu przybliżenia wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, w tym technik pracy, pielęgnacji, komunikacji, aktywizacji osoby niesamodzielnej, itp.;

dla części nr 5poradnictwo prawne udzielane opiekunom faktycznym z zakresu możliwości pozyskiwania m.in.: świadczeń socjalnych, w tym emerytury lub renty. Przekazywanie wiedzy o prawach i uprawnieniach osób zależnych i ich opiekunów oraz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych;

dla części nr 8– poradnictwo udzielane opiekunom faktycznym w miejscu ich zamieszkania w zakresie oceny dotyczącej fizjoterapii osób z niepełnosprawnością  lub/i otępiennych, zastosowania odpowiednich technik rehabilitacji, indywidualne doradztwo użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w aktywizacji fizycznej osoby niesamodzielnej i utrzymanie jej samodzielności w podstawowych czynnościach, ocena umiejętności opiekuna i modyfikowanie ewentualnych błędów rehabilitacji domowej;

dla części nr 9– poradnictwo udzielane opiekunom faktycznym w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii i aktywizacji osoby niesamodzielnej, przygotowania opiekunów do prowadzenia zajęć skupiających się na ćwiczeniach usprawniających pamięć i treningach, doradztwa form terapeutycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych osoby niesamodzielnej, propozycja działań terapeutycznych z wybranymi elementami terapii (socjoterapii, ergoterapii, arteterapii).

Warunki świadczenia usług.

Usługi świadczone będą w okresie od dnia podpisania umowy do końca realizacji projektu, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2022 r., na podstawie umowy, będącej załącznikiem nr 3A i 3B do ogłoszenia. 

UWAGA: Warunek jednakowy dla wszystkich części zamówienia.

Wymiar czasu świadczonej usługi.

Liczba godzin zegarowych w całym okresie realizacji zamówienia wynosi:

 1. dla części nr 1 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny),
 2. dla  części nr 2 – 180 godzin – 10 spotkań w roku po 2 godziny każde, (20 godzin na jedną grupę rocznie), razem 9 grup, po trzy grupy w każdym roku prowadzone w 2020, 2021, 2022 r.,
 3. dla części nr 3 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny),
 4. dla części nr 4 – 288 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin),
 5. dla części nr 5 – 288 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin),
 6. dla części nr 6 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny),
 7. dla części nr 7 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny),
 8. dla części nr 8 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny),
 9. dla części nr 9 – 140 godzin (średniomiesięcznie 4 godziny).

 

SZCZECIN 11.05.2020 R.

Znak sprawy: ZP-US/05/2020-RPO

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 19.05.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.05.2020 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora DPS.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zwrócona zostanie wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
 8. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

 

SZCZECIN 13.05.2020 R.

Znak sprawy: ZP-US/05/2020-RPO

 Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

 

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 20.05.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2020 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora DPS.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zwrócona zostanie wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
 8. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

 

 ZAWARCIE I ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3A dla usług części nr od 1 do 5 oraz 3B dla części nr od 6 do 9 do ogłoszenia.
2. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3 ogłoszenia. W przypadku niezłożenia dokumentów lub złożone dokumenty nie potwierdzają okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostanie to uznane za odmowę podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy (odmawia podpisania umowy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale V pkt 7 ogłoszenia.
4. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy z powodu:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3) zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
4) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Stron umowy, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
a) klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, epidemia itd.;
b) niezapowiedziane przerwy w dostawie energii elektrycznej;
c) strajki o zasięgu krajowym;
d) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny;
e) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu;
f) blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany rozpoczęcia terminu realizacji umownych usług. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia przez strony, że usługi świadczone będą w sposób zdalny, tj.: online lub/i telefonicznie. Świadczenie usług w sposób zdalny wymaga pisemnej lub elektronicznej akceptacji Zamawiającego.
 
 
SZCZECIN 15.05.2020 R.

Znak sprawy: ZP-US/05/2020-RPO

 Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

 

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 26.05.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2020 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora DPS.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
 7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zwrócona zostanie wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
 8. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę

 

Nr sprawy: ZP-US/05/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 29.05.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnychz Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka”w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna)

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze

Część nr 5 – poradnictwo prawne,

oraz usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego jako mobilny zespół specjalistów: 

Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne,

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne”.

 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jestw ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamawiający, przekazuje informacje z otwarcia ofert:

 

Nr oferty

Imię i nazwisko Wykonawcy

 

Nr

części

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena

za 1 h [zł]

Doświadczenie zawodowe

lata

miesiące

dnie

1

Patryk Taranowicz

5

99,63

5

4

26

 

2

Anna Dłoniak

 

1

119,00

12

2

17

2

119,00

12

2

17

 

3

Magdalena Pawska

 

 

3

119,00

10

1

12

7

60,00

10

1

12

9

60,00

10

1

12

 

4

Katarzyna Lemanczyk

 

4

60,00

19

8

5

6

60,00

19

8

5

5

Alicja Wyrzykowska

8

90,00

3

10

28

6

Adam Organiszczak

5

146,00

6

9

13

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/informacja_z_otwarcia_ofert_26_05_2020.pdf

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/ogloszenie_ZP-US_05_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/zalacznik_nr_2_Wykaz_osob.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/zalacznik_nr_3_A_Wzor_umowy_dla_Centrum.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/zalacznik_nr_3_B_Wzor_umowy__Zespol_Mobilny.pdf

Data publikacji:

2020/05/07

Zmiany SIWZu:

SZCZECIN 11.05.2020 R.

ZMIANA OGŁOSZENIA 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/ZMIANA_OGlOSZENIA__ZP-US_05_2020-RPO_11_05_2020.pdf

 

SZCZECIN 13.05.2020 R.

ZMIANA OGŁOSZENIA 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/USlUGI_SPOlECZNE_13_05_2020/zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_13_05_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/USlUGI_SPOlECZNE_13_05_2020/zalacznik_nr_3_A_Wzor_umowy_dla_Centrum1_zmiana_13_05_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/USlUGI_SPOlECZNE_13_05_2020/zalacznik_nr_3_B_Wzor_umowy__Zespol_Mobilny_zmiana_13_05_2020.pdf

 

SZCZECIN 15.05.2020 R.

ZMIANA OGŁOSZENIA 

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/Uslugi_spoleczne__15_05_2020/Ogloszenie_o_zamowieniu_po_3_modyfikacji_15_05_2020.pdf


Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-US/05/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 08.06.2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnychz Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka”w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne,

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna),

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 5 – poradnictwo prawne,

oraz usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego jako mobilny zespół specjalistów:

                              Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne,

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyniku przedmiotowego postępowania:

 

Nr oferty

Imię i nazwisko Wykonawcy

oraz adres zamieszkania

Nr

części

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena [zł]

Doświadczenie zawodowe

Suma punktów

za 1 h

punkty

lata

miesiące

dnie

punkty

 

1

Kancelaria Adwokacka adwokat Patryk Taranowicz

ul. Narutowicza 3/5,

70 – 231 Szczecin

 

5

 

 

99,63

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

4

 

26

 

15

 

95

 

2

Anna Dłoniak

Psycholog, Psychoterapeuta

ul. Bandurskiego 93/33,

71 – 685 Szczecin

1

119,00

80

12

2

17

20

100

 

2

119,00

80

12

2

17

20

100

 

 

3

Magdalena Pawska

Specjalistyczne

 Usługi Terapeutyczne

Magdalena Pawska

ul. Źółkiewskiego 16/170/17

70 – 346 Szczecin

3

119,00

80

10

1

12

20

100

7

60,00

80

10

1

12

20

100

9

 

60,00

 

 

80

 

 

10

 

1

12

20

100

 

4

Katarzyna Lemańczyk

ul. Hoża 1/100

71 – 699 Szczecin

4

60,00

80

19

8

5

20

100

6

60,00

80

19

8

5

20

100

 

5

Alicja Wyrzykowska

ul. Jagiellońska 14/8b

70 – 437 Szczecin

8

 

90,00

 

 

80

 

 

3

 

10

28

5

85

 

6

Adam Organiszczak

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Teofila Firlika 20/207

71 – 637 Szczecin

5

 

 

146,00

 

 

 

 

54,6

 

 

 

 

6

 

 

9

13

15

69,60

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/wynik_postepowania_08_06_2020.pdf

 

Nr sprawy: ZP-US/05/2020-RPO 

Szczecin, dnia 02.07.2020 r.

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka” w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:
 
Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze,
Część nr 5 – poradnictwo prawne.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż w ramach wskazanego powyżej postępowania nie udzielono zamówienia na część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze oraz część nr 5 – poradnictwo prawne.
Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia wymienionego wyżej postępowania w zakresie części nr 4 – poradnictwo opiekuńcze oraz części nr 5 – poradnictwo prawne.
 
Przyczyną unieważnienia obu wskazanych części postępowania jest podanie w ogłoszeniu o postępowaniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej błędnej ilości godzin świadczenia usług w całym okresie realizacji zamówienia w ramach części 4 oraz części 5. W ogłoszeniu błędnie wskazano, że liczba godzin zegarowych w całym okresie realizacji zamówienia wynosi dla części 4 - 288 godzin (średniomiesięcznie
8 godzin) oraz dla części 5 – 288 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin), podczas gdy prawidłowa liczba godzin zegarowych dla każdej z wymienionych wyżej części zamówienia wynosi 280 godzin.
Powyższe stanowi niemożliwą do usunięcia wadę, wobec czego konieczne jest unieważnienie postępowania dla wymienionych wyżej części i jego powtórzenie.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone było w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wobec czego wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w przytoczonej ustawie.
 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/informacja_o_nieudzieleniu_zamowienia_cz_4_i_5_w_1.pdf

Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-US/05/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 02.07.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania na Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznychświadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnychz Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka”w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne,

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna),

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

oraz usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego jako mobilny zespół specjalistów:     

Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne,

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne,

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne”.

Zamawiający działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż w ramach wskazanego powyżej postępowania udzielono zamówienia następującym podmiotom:

Część nr 1 – poradnictwo psychologiczne – Anna Dłoniak,

Część nr 2 – psycholog lub/i psychoterapeuta (grupa terapeutyczna) – Anna Dłoniak,

Część nr 3 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne – Magdalena Pawska,

Część nr 6 – poradnictwo opiekuńcze – Katarzyna Lemańczyk,

Część nr 7 – poradnictwo socjalno – ekonomiczne – Magdalena Pawska,

Część nr 8 – poradnictwo fizjoterapeutyczne - Alicja Wyrzykowska,

Część nr 9 – poradnictwo terapeutyczne” – Magdalena Pawska.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_projekt_zaopiekowani/informacja__o_udzieleniu__zamowienia.pdfudostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul.Krucza 17, wytworzono: 2020/05/07, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/07/08 16:49:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/07/08 16:49:50 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/02 16:25:03 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/02 16:17:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/06/08 18:07:50 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/06/08 18:06:48 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/06/08 18:04:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/29 16:55:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/15 17:06:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/15 17:00:54 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/13 16:34:24 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/11 13:15:33 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/07 15:24:53 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/07 14:31:00 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/07 14:27:11 nowa pozycja