Postępowania

Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Treść ogłoszenia:

ZO-BK-RPO/01/2021                                                                                                                                             Szczecin, dnia 17.02.2021 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 zł NA DOSTAWĘ PN:

„Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu

podopiecznych uczestników Projektu

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

CZĘŚĆ 1 – Druk i dostawa Poradnika Opiekuna,  Kod CPV – 79820000-8 Usługi w zakresie drukowania..

CZĘŚĆ 2 – Wykonanie i dostawa Pudełek „Niezapominajka”, Kod CPV - 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby.

CZĘŚĆ 3 – Dostawa akcesoriów,  Kod CPV:    39162110-9 Sprzęt dydaktyczny, 37524100-8 Gry edukacyjne, 37524000-7 Gry.

2. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest skompletowanie 350 egz. Poradnika Opiekuna, 350 szt. Pudeł „Niezapominajka” oraz 350 zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych i ich opiekunów faktycznych, będących uczestnikami Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do ZO.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:  Cena  100 %.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

6. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  Ofertę należy przesłać (podpisany skan oferty) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl- do dnia 25.02.2021 r., do godziny 10:00.

8. Termin realizacji umowy:  

  • w ramach CZĘŚCI 1: 25 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy,
  • w ramach CZĘŚCI 2: 30 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy,
  • w ramach CZĘŚCI 3: od dnia zawarcia umowy do 31.03.2023 r.

 

 ZO-BK-RPO/01/2021  

Szczecin, dnia 23.02.2021r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

 

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie, informuje, że na podstawie Rozdziału IV pkt 7 ppkt 5 Zapytania Ofertowego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjałuopiekuńczego rodzin”zostało unieważnione.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany był unieważnić przedmiotowe postępowanie.

SIWZ i pozostałe załączniki:

Zapytanie ofertowe

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/ZAPYTANIE_OFERTOWE_na_dostawe_poradnika,_pudelka_i_zestawow_(1).pdf

Formularz oferty

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/Zalacznik_nr_2_Szczegolowy_OPZ.pdf

Umowa poradnik cz 1

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/zalacznik_3a-UMOWA-poradnik_CZesc_1-sprawdzone.pdf

Umowa pudełko cz 2

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/zalacznik_nr_3b-UMOWA-Pudelko_CZesc_2.pdf

Umowa akcesoria cz 3

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/Zalacznik_nr_3C-UMOWA-Akcesoria_CZesc_3.pdf

Data publikacji:

2021/02/17

Wynik postępowania:

ZO-BK-RPO/01/2021                                                                                 

Szczecin, dnia 23.02.2021r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

 

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie, informuje, że na podstawie Rozdziału IV pkt 7 ppkt 5 Zapytania Ofertowego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjałuopiekuńczego rodzin”, zostało unieważnione. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany był unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_publikacja_17_02_2021/uniewaznienie_ZO_23_02_2021.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/02/17, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/02/25 10:35:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/02/25 10:35:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/23 14:14:39 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/23 14:12:09 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/17 14:39:25 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/17 14:38:08 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/17 14:37:25 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/17 14:35:26 nowa pozycja