Postępowania

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 571293-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17 , 71-747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-91 4557210.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. Adres: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71- 747 Szczecin, pok. nr 10.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Numer referencyjny: ZP/03/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie. Pojazd ma spełniać wymogi szczegółowo określone w siwz.

II.5) Główny kod CPV: 34114300-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące; zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy fabrycznie nowych pojazdów 9 osobowych (w tym miejsce kierowcy), z możliwością dostosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do siwz, wraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz dostaw wykonanych. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty z podaniem marki i modelu pojazdu, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

7) oświadczenie na załączniku nr 1 do siwz o oferowanym okresie gwarancji w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV:

PROCEDURA IV.1)

OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy 10,00

Okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: a) wystąpią obiektywne, niezależnie od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; b) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT w okresie trwania umowy. Wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, dopuszcza się dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy.

5. Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP400PodgladOpublikowanego_11_06_2018.html

 

Ogłoszenie nr 500140038-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571293-N-2018 
Data: 2018-06-11 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza  17, 71-747   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-91 4557210. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-25, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-28, godzina: 10:0

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/wyjasnienie_tresci_siwz_i_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/Ogloszenie_nr_500140038_N_2018_z_dnia_19062018.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP/03/2018

Zadanie pn.: „Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej zwaną „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

1.      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

215 000,00 zł brutto

 

2.      Nazwa firm oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny, okresu gwarancji i rękojmi na zespół napędowy oraz okres gwarancji  i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia :

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki

płatności

Kryteria oceny oferty

 

Cena zł

Okres gwarancji

 i rękojmi

na zespół napędowy

Okres gwarancji i rękojmi

na perforację antykorozyjną blach nadwozia

 

1

 

ITS System Sp. z o.o.

ul. Opolska 188,

52 – 014 Wrocław

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

191 757,00

 

48 miesięcy

 

144

miesiące

 

2

 

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.k.

Stare Bielice 128  k Koszalina

76 – 039 Biesiekierz

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

209 500,00

 

48 miesięcy

 

144

miesiące

 

3

 

POLSTEL Sp. z.o.o Sp. k.

ul. Jana Styki 16

64 – 920 Piła

 

Zgodnie

z SIWZ 

 

 

Zgodnie

z SIWZ

 

233 700,00

 

        48                 miesięcy              

 

 

144

miesiące

 

3.  Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_03_2018_BUS.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/wzor_oswiadczenia_o_grupie_kapitalowej_ZP_03_2018_(1).doc


SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/SIWZ_bus_ZP_03_2018.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zalacznik_nr_6_oswiadczenie_wykonawcy_dot__parametrow_technicznych_ZP032018.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal__1_formularz_ofertowy_ZP032018.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal__4_wykaz_dostaw_ZP_03_2018.docx

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal__nr_1_do_UMOWY_opis_przedmiotu_zamowienia_ZP032018.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/Zal__nr_5_wzor_umowy_ZP032018.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal___2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_ZP_03_2018.docx

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal__3_oswiadczenie_-_podmioty_trzecie_ZP_03_2018.docx

Data publikacji:

2018/06/11

Zmiany SIWZu:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/SIWZ_bus_ZP_03_2018_po_zmianie_terminu_otwarcia_19_06_2018.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zal__nr_1_do_UMOWY_po_zmianie.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/Zal__nr_6_po_zmianie.doc


Wynik postępowania:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP032018/zawiadomienie_o_wyborze_oferty_BUS_ZP032018.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, wytworzono: 2018/06/11, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2018/07/17 18:31:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2018/07/17 18:31:18 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:48:57 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:44:22 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:43:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:39:37 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:33:00 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/28 17:26:26 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:47:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:45:25 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:15:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:12:41 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:09:29 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/20 16:06:17 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/19 16:10:58 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/19 15:53:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/19 15:49:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/19 15:45:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/12 10:52:23 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/06/11 18:04:42 nowa pozycja