Postępowania

Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

Znak sprawy: ZP-US/08/2020-RPO 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE PN.:
 
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej,
realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
 
 Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
w terminie do dnia 13.11.2020 r. do godziny 10.00.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe__11_2020_ogloszenie/Ogloszenie.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe__11_2020_ogloszenie/zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe__11_2020_ogloszenie/zalacznik_nr_2_Wykaz_osob.pdf

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe__11_2020_ogloszenie/zalacznik_nr_3_umowa.pdf

Data publikacji:

2020/11/05

Wynik postępowania:

 Szczecin 13.11.2020r.

 

 

 

Dotyczy:     postępowania na usługę społeczną prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennejrealizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

 

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej” realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

zostało unieważnione na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu, w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, Zamawiający, w ramach wszystkich części, omyłkowo dokonał błędnego określenia zakresu świadczonych usług w ramach wymaganego doświadczenia, którym winna wykazać się każda z osób wskazana do realizacji szkolenia objętego zamówieniem. Tak skonstruowany Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, mógł wprowadzić w błąd potencjalnych Wykonawców ubiegających się o realizację przedmiotowych szkoleń grupowych, przez co mogła zostać ograniczona liczba Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Mając na uwadze powyższe, a także art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychw celu zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawcówZamawiający zobowiązany był unieważnić przedmiotowe postępowanie.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe__11_2020_ogloszenie/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_(002)_13_11_2020.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2020/11/05, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/11/13 16:55:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/11/13 16:55:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/11/05 16:08:09 nowa pozycja