Postępowania

Usługi społeczne projekt “Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin„ cz. 4 i cz.5

Treść ogłoszenia:

 Szczecin 06.07.2020 r.

 Znak sprawy: ZP-US/06/2020-RPO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

USŁUGI SPOŁECZNE

pn. „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka”w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze

Część nr 5 – poradnictwo prawne

 

realizowane w ramach projektu

“Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki dotyczące zdolności zawodowej.

1) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, minimum jedną osobą, wyznaczoną imiennie, do świadczenia specjalistycznego poradnictwa:

a) dla części nr 4 – wskazania osoby posiadającej minimum wykształcenie średnie kierunkowe z zakresu opiekuna w domu pomocy społecznej lub/i opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej, na dowód czego przedstawi dyplom ukończenia szkoły średniej w wymaganym zawodzie potwierdzający posiadane kwalifikacje;

b) dla części nr 5 – wskazania osoby posiadającej czynne prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) i ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.);

2) Zamawiający wymaga, aby wskazany przez wykonawcę specjalista posiadał minimum 2-letnie doświadczenie:
a) dla części nr 4 – w świadczeniu usług i poradnictwa opiekuńczego na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w zakresie treningu czynności pielęgnacyjnych, w tym pomocy w codziennych czynnościach oraz w przekazywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problematycznych wynikających z opieki nad osobą niesamodzielną z powodu choroby otępiennej i/lub z niepełnosprawnością, z osobą starszą;
b) dla części nr 5 – w świadczeniu pomocy prawnej dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych np. z niepełnosprawnością, starszych, osób z chorobą otępienną;
3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunek jednakowy dla wszystkich części postępowania.
4) Włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu.
Warunek jednakowy dla wszystkich części postępowania.

UWAGA! Wykazany Specjalista nie może być pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Sekcji 6.15.1 pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.
 

 WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

1. Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

          W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

          Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

4. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie – dzień, miesiąc, rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia – dokument stanowi potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwia przyznanie punktów w kryteriach określonych w Rozdziale V pkt 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia, w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń idokumentów:

 1. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu:
  1. dla części nr 4 – opiekuna w domu pomocy społecznej lub/i opiekuna medycznego lub/i asystenta osoby z niepełnosprawnością,
  2. dla części nr 5 – radcy prawnego lub/i adwokata,
 2. Oświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia, potwierdzającego,że:
  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. nie jest pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Sekcji 6.15.1 pkt 1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, dla każdej części odrębnie, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). W przypadku braku możliwości uzyskania tego dokumentu ze znanych Zamawiającemu baz danych/rejestrów lub też w przypadku wątpliwości co do samodzielnie pobranego dokumentu, wobec Wykonawcy zostanie zastosowana odpowiednio procedura określona w pkt 5) lub pkt6).
 4. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 2, dokumenty lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty wykonawcy (w tym złożonych oświadczeń i dokumentów).
 6. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na językpolski.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że warunki udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza wspierania się potencjałem podmiotów trzecich.
 8. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, w tym również nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

UWAGA: kryteria jednakowe dla wszystkich części zamówienia.

1. Cena – 80 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

 

                   najniższa cena ofertowa   

C  = ----------------------------------------------------  x 80 %

 cena ofertowa w ofercie ocenianej

2. Doświadczenie wykonawcyw zakresie świadczenia usług specjalistycznych–20%

Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia usług specjalistycznych” (D):

 1. Zamawiający przyzna 5 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV w pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty powyżej 2 lat, ale nie mniej niż 5 lat;
 2. Zamawiający przyzna 15 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV w pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty równe lub powyżej 5 lat, ale nie mniej niż 10 lat.
 3. Zamawiający przyzna 20 pkt za wykazanie doświadczenia wskazanego specjalisty (poza wymaganym warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) w zakresie wykonywania usług specjalisty równe lub powyżej10 lat świadczonych usług.

Największa ilość punktów (S) obliczonych w niżej określony sposób, decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą: S = C + D.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2020r. o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny słownik zamówień kody CPV:

  85000000-9     usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

  79100000-5     usługi prawnicze

Przedmiot zamówienia obejmuje indywidualne poradnictwo specjalistyczne świadczone na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w ramach projektu “Zaopiekowani” – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20120:

Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części: 

dla części od nr 4 do nr 5 w Centrum Wsparcia działającego w Domu pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,

Do zadań Centrum należy wsparcie opiekunów faktycznych w formie zapewnienia opieki wytchnieniowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz do prowadzenia dokumentacji z realizacji świadczonych usług wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego. Wzory dokumentacji obejmujące m.in. karty usług doradczych Zamawiający przedstawi przed rozpoczęciem świadczonej usługi.

Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dwie części, w poniższym zakresie:

 • dla części nr 4  – poradnictwo opiekuńcze w Centrum Wsparcia udzielane opiekunom faktycznym w celu przybliżenia wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, w tym technik pracy, pielęgnacji, komunikacji, aktywizacji osoby niesamodzielnej, itp.;
 • dla części nr 5poradnictwo prawne udzielane opiekunom faktycznym z zakresu możliwości pozyskiwania m.in.: świadczeń socjalnych, w tym emerytury lub renty. Przekazywanie wiedzy o prawach i uprawnieniach osób zależnych i ich opiekunów oraz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych;

Warunki świadczenia usług.

Usługi świadczone będą w okresie od dnia podpisania umowy do końca realizacji projektu, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2022 r., na podstawie umowy, będącej załącznikiem nr 3A do ogłoszenia.

UWAGA: Warunek jednakowy dla wszystkich części zamówienia.

Wymiar czasu świadczonej usługi.

Liczba godzin zegarowych w całym okresie realizacji zamówienia wynosi:

 1. dla części nr 4 – 280 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin),
 2. dla części nr 5 – 280 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin),

 

SZCZECIN 08.07.2020 R. 

Znak sprawy: ZP-US/06/2020-RPO

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w terminie do dnia 17.07.2020 r. do godziny 10.00.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2020r. o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Dyrektora DPS.
 6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zwrócona zostanie wykonawcy.
 7. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/ogloszenie_o_zamowieniu_4_i_5_(003)_zmiana_terminu_na_17_07_2020.pdf

 

Nr sprawy: ZP-US/06/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 17.07.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka” w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 5 – poradnictwo prawne.

 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.„Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamawiający, przekazuje informacje z otwarcia ofert:

 

Nr oferty

I

mię i nazwisko Wykonawcy

 

Nr

części

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena [zł] za 1h

Doświadczenie zawodowe

 

 

lata

miesiące

dni

1

Katarzyna Lemańczyk

4

60,00

19

8

5

2

Patryk Taranowicz

5

119,31

5

4

26

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_17_07_2020_cz_4_i_cz_5.pdf

SIWZ i pozostałe załączniki:

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/ogloszenie_o_zamowieniu_uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_06_07_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/zalacznik_nr_1_Formularz_oferty_lipiec_2020.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/zalacznik_nr_2_Wykaz_osob_lipiec_2020.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/zalacznik_nr_3_A_Wzor_umowy_dla_Centrum_lipiec_2020.pdf

Data publikacji:

2020/07/06

Zmiany SIWZu:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/ogloszenie_o_zamowieniu_4_i_5_(003)_zmiana_terminu_na_17_07_2020.pdf


Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-US/06/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 17.07.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych “Niezapominajka” w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia:

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze,

Część nr 5 – poradnictwo prawne.

Zamawiający, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie podrozdziału 6.5.1. pkt 18 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informuje o wyniku przedmiotowego postępowania:

 

Nr oferty

Imię i nazwisko Wykonawcy

oraz siedziba

Nr

części

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena [zł]

Doświadczenie zawodowe

Suma punktów

za 1 h

punkty

lata

miesiące

dni

punkty

1

Katarzyna Lemańczyk

ul. Hoża 1/100

71 – 699 Szczecin

4

60,00

80

19

8

5

20

100

2

Kancelaria Adwokacka adwokat Patryk Taranowicz

ul. Narutowicza 3/5

70 – 231 Szczecin

5

119,31

80

5

4

26

15

95

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_spoleczne_cz_4_i_cz_5_/wynik_postepowania_cz_4_i_cz_5.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul.Krucza 17, wytworzono: 2020/07/06, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/07/29 15:54:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/07/29 15:54:43 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/29 15:52:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/08 18:02:15 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/08 17:58:40 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:55:28 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:52:11 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:45:57 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:40:09 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:39:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/07/06 16:37:05 nowa pozycja