Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia wykonanie i dostawa Pudełek „Niezapominajka” w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

 Szczecin, dnia 03.02.2021r.

 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na wykonanie i dostawę Pudełek „Niezapominajka”,w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego wykonanie i dostawę Pudełek „Niezapominajka”, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Krucza 17 w Szczecinie lub przesłać drogą mailową na adres: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.plterminie do dnia 09.02.2021r. do godziny: 12:00.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na wykonanie i dostawę Pudełek „Niezapominajka”, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 350 sztuk Pudełek „Niezapominajka”, przeznaczonych dla osób z chorobą otępienną, będących podopiecznymi uczestników Projektu.
 2. Oznakowanie graficzne Pudełka „Niezapominajka”:
  1. Wykonawca zaprojektuje i wykona na wieczku Pudełka grafikę, o której mowa w ust. 4.
  2. Przed wykonaniem grafiki, Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. przygotowania projektów graficznych Pudełka, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
   2. przesłania pocztą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego projektu graficznego do akceptacji Zamawiającego w zakresie zgodności z ustaleniami, co do ostatecznego wyglądu Pudełka, w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy.
  3. Zamawiający, w terminie do 4 dni roboczych od dnia przesłania projektu graficznego, przedstawi Wykonawcy ewentualne uwagi.
  4. Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od momentu przedłożenia uwag, o których mowa w pkt 3, przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny z uwzględnionymi uwagami.
  5. Pudełko, będące przedmiotem niniejszej umowy, powinno być dostarczone i wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektem wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. Szczegółowa charakterystyka Pudełka „Niezapominajka”:

 

 

L.p.

Nazwa

Charakterystyka

1.

Pudełko „Niezapominajka”

 1. Pudełko z wieczkiem, wykonane z jasnego drewna np. sosnowego, sklejki lub z płyty MDF z naturalnym fornirem. Pudełko pokryte bezbarwnym lakierem zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni. Pudełko zamykane np. na metalowy skobelek.
 2. Wymiary zewnętrzne pudełka: długość: 22 – 29 cm, szerokość: 16 - 25 cm, wysokość 8 - 10 cm.

Zdjęcia poglądowe w załączniku.

 

 

 

 

 1. Pudełko zostanie oznakowane przez Wykonawcę, w widocznym miejscu, logotypami przekazanymi przez Zamawiającego a także oznakowane w sposób trwały (grawer, stempel, nadruk) napisem „Niezapominajka” oraz symbolem graficznym kwiatu na zewnętrznej stronie wieka.

 

W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/Zalacznik_nr_1_-_Pudelko_Niezapominajka.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_Pudelko_Niezapominajka.doc

Data publikacji:

2021/02/03
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/02/03, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/02/03 17:07:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/02/03 17:07:10 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/03 17:02:45 nowa pozycja