Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę akcesoriów w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

 Szczecin, dnia 03.02.2021r.

 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na dostawę akcesoriów,w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego dostawę akcesoriów, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

 

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Krucza 17 w Szczecinie lub przesłać drogą mailową na adres: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.plterminie do dnia 09.02.2021r. do godziny: 12:00

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na dostawę akcesoriów, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zapakowanych w papierową torbę 350 zestawów z akcesoriami.
 2. Zakres rzeczowo – ilościowy przedmiotu zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga skompletowania i dostarczenia 350 zestawów z akcesoriami.
  2. Każdy zestaw obejmować musi akcesoria z następujących kategorii:
   1. gry pamięciowe:w ilości nie mniejszej niż 2 szt.,
   2. gry z akcesoriami sensorycznymi:
    • w ilości nie mniej niż dwie gry lub
    • nie mniej niż jedna gra i jeden przyrząd do ćwiczeń kończyn
   3. zestaw scenariuszy do zajęć terapeutycznych:w ilości nie mniej niż 1.
  3. Akcesoria zaoferowane przez Wykonawcę muszą posiadać instrukcję w języku polskim.
  4. Każdy zestaw musi zawierać akcesoria spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w poniższej tabeli.
  5. Zestawy podzielone zostały na 3 warianty, zróżnicowane od stopnia zaawansowania choroby otępiennej występującej u osób niesamodzielnych będących podopiecznymi uczestników Projektu.
  6. Zamawiający zakłada następujące ilości zestawów w ramach poszczególnych wariantów:
   1. Wariant 1: 100 sztuk,
   2. Wariant 2: 100 sztuk,
   3. Wariant 3: 150 sztuk.
  7. Zamawiający dopuszcza różnorodność akcesoriów zestawu w ramach danego wariantu.
  8. Podane, w pkt 6 powyżej, ilości zestawów w ramach poszczególnych wariantów są szacunkowe i nie odzwierciedlają realnej bądź deklarowanej ich wielkości. Zostały one ustalone przy uwzględnieniu potrzeb jakie zamawiający mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania. W związku z tym, zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia innej ilości poszczególnych wariantów, w zależności od postępów choroby podopiecznych objętych Projektem. Przy czym ostateczna liczba wszystkich zestawów wyniesie 350 sztuk. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do zamawiającego.
  9. Wymagane jest, aby każdy zestaw został umieszczony w papierowej torbie dostosowanej wielkością do wybranych akcesoriów.
  10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spakowanie, dostarczenie w stanie nienaruszonym, rozładowanie i wniesienie kompletnych zestawów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w obrębie gminy miasta Szczecina.
 3. Szczegółowa charakterystyka akcesoriów: zawarta jest w załaczniku do ogłoszenia.

 

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/Zalacznik_nr_1_-_Akcesoria.doc

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_Akcesoria.doc

Data publikacji:

2021/02/03
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/02/03, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/02/03 17:16:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/02/03 17:16:02 nowa pozycja