Postępowania

Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

 Znak sprawy: ZP-US/09/2020-RPO 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
 
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI SPOŁECZNE PN.:
 
Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej,
realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
 
 Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz ofertowy wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu) należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godziny 10.00.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/Ogloszenie.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/zalacznik_nr_2_Wykaz_osob.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/zalacznik_nr_3_umowa.pdf

Data publikacji:

2020/11/13

Wynik postępowania:

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej” realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

zostało unieważnione w CZĘŚCI 1-3 i 5: na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na fakt, iż nie złożono, w każdej z tych części, żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania-strona_23_11_2020.pdf
 
 
 
Szczecin 23.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn: „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej” realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

CZĘŚĆ 1 – 1.452,00 złotych brutto,

CZĘŚĆ 2 – 1.452,00 złotych brutto,

CZĘŚĆ 3 – 1.452,00 złotych brutto,

CZĘŚĆ 4 – 1.452,00 złotych brutto,

CZĘŚĆ 5 – 1.452,00 złotych brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, doświadczenia wykazanej osoby w zakresie świadczonych usług oraz warunki płatności:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Część

Cena (brutto)

Doświadczenie wykazanej osoby w zakresie świadczonych usług

Warunki płatności

1.

Kancelaria Adwokacka Monika Tworzydło

ul. Gabriela Narutowicza 6/U/1

70-231 Szczecin

IV

1.800,00 zł

5 lat i 81 dni

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/Informacja_z_otwarcia_ofert_23_11_2020.pdf

 

Szczecin 16.12.2020 r.

Dotyczy:     postępowania na: Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, realizowane w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

zostało unieważnione w CZĘŚCI 4 na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 2 i 5 Ogłoszenia o zamówieniu. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 12 grudnia 2020r. upłynął termin związania ofertą, a Zamawiający do upływu ww. terminu nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany był unieważnić przedmiotowe postępowanie.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_13_11_2020/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania-strona_grudzien_2020.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2020/11/13, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/01/04 11:41:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/01/04 11:41:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/01/04 11:34:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/01/04 11:33:00 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/11/24 17:37:23 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/11/24 17:35:48 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/11/23 17:56:28 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/11/13 17:12:35 nowa pozycja