Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia druk i dostawa publikacji: Poradnik Opiekuna w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

  Szczecin, dnia 03.02.2021r.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na druk i dostawę publikacji:

Poradnika Opiekuna w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego druk i dostawę publikacji: Poradnika Opiekuna, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Krucza 17 w Szczecinie lub przesłać drogą mailową na adres: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl w terminie do dnia 09.02.2021r. do godziny: 12:00.

 Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na druk i dostawę publikacji: Poradnika Opiekuna, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk i dostawa „Poradnika Opiekuna” w nakładzie 350 egzemplarzy.
 2. Poradnik opiekuna zostanie wydrukowany na podstawie materiałów do druku przekazanych przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed drukiem całości przedmiotu zamówienia, wydruk próbny i proof kolorystyczny dla Publikacji, w terminie do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Zamawiającego materiałów do druku.
 4. Wydruk próbny i proof kolorystyczny, o których mowa w ust. 3 wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wydruku próbnym i proofie kolorystycznym, a Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia zmian wskazanych przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania akceptacji przedłożonych wydruków bądź też zgłaszania zmian lub uwag do przedłożonych wydruków, w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 6. Termin wykonania dostawy: 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z normami jakości. Druki nie mogą nosić usterek w szczególności typu: niedodruki, zaplamienia, błędy montażowe, nieuzasadnione pozostawienie niezadrukowanych stron, źle położony kolor. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania druku bez wad.
 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie w stanie nienaruszonym, rozładowanie i wniesienie wydrukowanych egzemplarzy Publikacji wykonanego przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Szczecina.
 9. Szczegółowa charakterystyka druku „Poradnika Opiekuna”:

 

Nazwa

Charakterystyka

Poradnik Opiekuna

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne logotypy, pliki środka poradnika oraz grafikę okładki w formacie pdf bez spadów drukarskich za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami pdf dostarczonymi przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji próbne wydruki/ozalidy po impozycji środków i okładek poradnika.
 4. Dane techniczne druku poradnika:
  • nakład w ilości 350 egzemplarzy,
  • format: A4,
  • wykonanie impozycji z plików przesłanych przez Zamawiającego,
  • objętość: 64 strony, w tym 60 stron wewnętrznych + okładka,
  • środek papier offsetowy, 90 g/m2, kolor 4 + 4,
  • okładka kreda 250 g/m2, kolor 4 + 0 + folia błysk,
  • oprawa zeszytowa.

W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/Zalacznik_nr_1_-_Poradnik_Opiekuna.doc

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_2021/szacowanie_wartosci_zamowienia_-_Poradnik_Opiekuna.doc

Data publikacji:

2021/02/03
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/02/03, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/02/03 17:18:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/02/03 17:18:23 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/03 16:53:14 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/02/03 16:52:19 nowa pozycja