Postępowania

Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

Treść ogłoszenia:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

W związku z obecną sytuacją, wprowadzonym zakazem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

Ogłoszenie nr 528526-N-2020 z dnia 2020-04-01 r.

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza  17 , 71-747  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71- 747 Szczecin, pok. nr 10.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
Numer referencyjny: ZP-PN/02/2020-P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 przy realizacji projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz, (załącznik nr 1 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 2) Kalkulacja cenowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólną kalkulację. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.; 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz, (załącznik nr 2 do siwz) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 5) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) wystąpią obiektywne, niezależnie od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT w okresie trwania umowy. Wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, dopuszcza się dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy. 5. Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-15, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/ogloszenie_nr_528526-N-2020_z_dnia_01_04_2020_r_.pdf

 

Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P                                                                           
Szczecin, dnia 20 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych                              na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”            w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.”

 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jestw ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 – 4 ustawy, w niżej opisanym zakresie.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia:

431 705 zł

        2. Informacje dotyczące nazwy firmy i adresu Wykonawcy, terminu wykonania przedmiotu zamówienia, warunków płatności, ceny, przedłużonego okresu gwarancji i rękojmi oraz wysokość kary umownej za każdy                dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

cena

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

1

MEDUS Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8e

57 – 200 Ząbkowice Śląskie

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

431 708 zł

 

36 miesięcy

 

0,1 %

 

2

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna

REXOMED Sp. z o.o.

ul. Mączna 31

70 – 780 Szczecin

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

 

376 355 zł

 

 

 

24 miesiące

 

 

 

0,5 %

 

 

 

       3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy             kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Powyższe dowody, w przypadku składania oferty wspólnej, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie(a), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

        W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/wzor_oswiadczenia_dot__grupy_kapitalowej_20_04_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/informacja_z_otwarcia_ofert_20_04_2020_r_urzadzenia(1).pdf

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/SIWZ_ZP-PN_02_2020_urzadzenia_medyczne_01_04_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_ZP-PN_02_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_1A_kalkulacja_cenowa__ZP-PN_02_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_ZP-PN_02_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_warunkach_ZP-PN_02_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_4_wzor_umowy_ZP-PN_02_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Data publikacji:

2020/04/01

Pytania:

Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P   Szczecin, dnia 10.04.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Dostawę urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”w Szczecinie przy ul. Kruczej 17”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w dalszej części „ustawa”, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/pytania_i_odpowiedzi__do_ZP-PN_02_2020.pdf


Zmiany SIWZu:

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 Ogłoszenie nr 540063549-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 528526-N-2020 Data: 01/04/2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl,
faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-15 godzina: 10:00.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-20 godzina: 10:00.
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/ogloszenie_o_zmianie__nr_540063549-N-2020_z_dnia_10_04_2020_r_.pdf
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/I_modyfikacja_SIWZ_ZP-PN_02_2020_urzadzenia_medyczne.pdf

Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P                                                                           

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu   Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul.Kruczej 17.”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa”, Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wystąpiła oczywista omyłka pisarska w pkt 2 formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „siwz”.

Mając na uwadze powyższe oraz kryterium oceny ofert Rozdział XII pkt 1 ppkt 2 do siwz „okres gwarancji i rękojmi”, za przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi o 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 pkt. W formularzu ofertowym w powyższym kryterium wykonawca otrzymał 10 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że postępowanie obarczone zostało wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwiła zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym stanie faktycznym i prawnym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/Uniewaznienie_postepowania_21_04_2020.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_02_2020-P_Wypozyczalnia_DPS_Krucza/ogloszenie_nr_510068660-N-2020_o_uniewaznieniu_postepowania_21_04_2020_r.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul. Krucza 17, wytworzono: 2020/04/01, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/04/21 15:52:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:52:05 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:49:20 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:17:44 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:14:04 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:12:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:11:18 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/21 15:10:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/20 15:54:18 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/20 15:51:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/20 15:47:23 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/10 15:29:07 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/10 14:38:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/10 14:35:38 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/10 14:33:55 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/01 18:20:11 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/01 18:16:10 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/01 18:08:19 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/01 18:07:16 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/01 18:05:29 nowa pozycja