Postępowania

Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17

Treść ogłoszenia:

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

W związku z obecną sytuacją, wprowadzonym zakazem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznym otwarciu ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. 

  

 Ogłoszenie nr 533767-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza:
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
 
Nazwa projektu lub programu
 
Zaopiekowani – Systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-
Spiechowicza, krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17 , 71-747 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks 0-
91 4557210.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
 
Tak
http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń medycznych do
Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
Numer referencyjny: ZP-PN/04/2020-RPO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu
Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom kombatanta”
w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 przy realizacji projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie
potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020.
 
II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
 
Dodatkowe kody CPV:
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca, spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, wykonawca dołącza do
oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3)W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty
zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz, (załącznik nr 1 do siwz); W przypadku składania oferty wspólnej
należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 2) Kalkulacja
cenowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A do siwz. W przypadku składania oferty
wspólnej należy złożyć jedno wspólną kalkulację. Ww. dokument należy złożyć w oryginale; 3)
oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz, (załącznik nr 2 do siwz) W przypadku
składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 4) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko
w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty
wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 6) Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii
notarialnie poświadczonej. 7) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy
podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww.
oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; 3) W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną; 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności
wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:
1) wystąpią obiektywne, niezależnie od woli strony umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT w okresie trwania
umowy. Wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. 4. Niezależnie
od postanowień ust. 3, dopuszcza się dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy na zasadach
określonych w art. 144 ust. 1 ustawy. 5. Za zmiany nieistotne należy rozumieć takie zmiany, o których
wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpływałaby ani na krąg podmiotów
ubiegających się o to zamówienie ani na wynik postępowania. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/ogloszenie_o_zamowieniu_dostawy_nr_533767-N-2020_23_04_2020.pdf

 

Nr sprawy: ZP-PN/04/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 04.05.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.”

 

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jestw ramach projektu pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 – 4 ustawy, w niżej opisanym zakresie.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia:

431 705 zł

   2. Informacje dotyczące nazwy firmy i adresu Wykonawcy, terminu wykonania przedmiotu zamówienia, warunków płatności, ceny, przedłużonego okresu gwarancji i rękojmi oraz wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena [zł]

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

 

1

MEDUS Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8e

57 – 200 Ząbkowice Śląskie

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

431 628,00

 

36 miesięcy

 

0,5 %

 

 

2

MEDEIR Przemysław Fila

ul. Ochla – Niedźwiedzia 8

66 – 006 Zielona Góra

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

366 789,66

 

36 miesięcy

 

0,3 %

 

     3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Powyższe dowody, w przypadku składania oferty wspólnej, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie(a), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/wzor_oswiadczenia_dot__grupy_kapitalowej.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/informacja_z_otwarcia_ofert_04_05_2020_r__urzadzenia.pdf

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/SIWZ_ZP-PN_04_2020-RPO___urzadzenia_medyczne.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_ZP-PN_04_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_1A_kalkulacja_cenowa__ZP-PN_04_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_wykluczeniu_ZP-PN_04_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_warunkach_ZP-PN_04_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_4_wzor_umowy_ZP-PN_04_2020-RPO.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

Data publikacji:

2020/04/23

Wynik postępowania:

Nr sprawy: ZP-PN/04/2020-RPO                                                                              

Szczecin, dnia 08.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.”

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę:

 

MEDUS Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8e

57 – 200 Ząbkowice Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru oferty nr 1:Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednocześnie treść przedstawionej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”. Oferta wykonawcy nie podlegała odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

i adres Wykonawcy

Termin wykonania

Warunki płatności

KRYTERIA OCENY OFERT

 

Punktacja

 

Cena [zł]

gwarancja

i rękojmia

kary umowne

 

1

 

MEDUS Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8e

57 – 200 Ząbkowice Śląskie

 

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

431 628,00

 

36 miesięcy

 

0,5 %

 

 

 

 

 

91 pkt

51 pkt

20 pkt

20 pkt

 

2

 

MEDEIR Przemysław Fila

ul. Ochla – Niedźwiedzia 8

66 – 006 Zielona Góra

 

Zgodnie SIWZ

Zgodnie SIWZ

 

366 789,66

 

36 miesięcy

 

0,3 %

 

90 pkt

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/Wybor_oferty__08_05_2020_r__urzadzenia_wypozyczalnia.pdf


Wynik postępowania:

Szczecin 10.06.2020 r.

 
Ogłoszenie nr 510102850-N-2020 z dnia 10-06-2020 r.
 
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza: Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zaopiekowani – Systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533767-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy
numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj. 
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl, faks
0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.
 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PN/04/2020-RPO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 przy realizacji projektu
pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 350917.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: MEDUS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: medus@medus.com.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 8e 57-200 Ząbkowice Śląskie
Kod pocztowy: 57-200
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431628.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366789.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431628.00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/ZP-PN_04_2020-RPO_Wypozyczalnia_II_przetarg/ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_medus_wypozyczalnia_10_06_2020.pdf

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul. Krucza 17, wytworzono: 2020/04/23, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2020/06/15 16:08:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2020/06/15 16:08:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/08 14:58:42 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/08 14:05:33 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/04 14:22:42 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/04 14:09:59 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/04 13:49:46 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/04 13:41:26 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/05/04 13:40:39 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2020/04/23 12:26:30 nowa pozycja