Postępowania

Oszacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej.

Treść ogłoszenia:

 Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie ma zamiar udzielić zamówienia na wykonanie

usługi szkoleń grupowych

z zakresu metod i technik terapeutycznych,

z zakresu komunikacji,

z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych,

z zakresu aspektów prawno-socjalnych,

z zakresu metod i technik radzenia sobie ze stresem

 

 dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej  w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w  w art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
 
zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT
 
za świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi szkoleń grupowych z wyżej wymienionego zakresu dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
 
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.
 
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl  w terminie  do 04.08.2021 r. do godziny: 12:00. 
 
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia dla każdego rodzaju szkolenia odrębnie.
 
Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia:
 
1) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
2) Szkolenie należy przeprowadzić w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
3)  W ramach każdej części, w całym okresie obowiązywania umowy, przewiduje się przeprowadzić od 1 do 2 szkoleń grupowych. Liczba szkoleń uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb Zamawiającego związanych z rekrutacją uczestników.
4) Każde szkolenie grupowe obejmuje 4 godziny szkoleniowe (godzina lekcyjna trwająca 45 minut) dla maksymalnie 15 uczestników.
5) Realizacja szkolenia może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach między 16:00 a 20.00, jak również w soboty lub/i niedziele. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy terminu w zależności od możliwości i potrzeb Zamawiającego.
6) Usługi realizowane będą w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7) Na etapie realizacji zamówienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, materiał szkoleniowy (np. prezentacje). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i wprowadzenia modyfikacji w przekazanym materiale w terminie do 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Ostateczna wersja materiałów szkoleniowych zostanie przekazana przez Zamawiającego uczestnikom szkolenia.
8)  Wykonawca może wprowadzić aktualizację przekazanych materiałów szkoleniowych, o których mowa w ppkt 7) np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zakresu usługi szkoleniowej. Zastosowanie ma ppkt 7.
9)  Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz do prowadzenia dokumentacji z realizacji świadczonych usług.
10)  Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia przez strony, że usługi świadczone będą w sposób zdalny, tj.: online lub/i telefonicznie. Świadczenie usług w sposób zdalny wymaga pisemnej lub elektronicznej akceptacji Zamawiającego.

SIWZ i pozostałe załączniki:

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/1__Zalacznik_nr_1_do_szacowania_US_terapeuta__cz__1.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/cz__1__szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-terapeuta.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/2__Zalacznik_nr_1_do_szacowania_US_usluga_szkoleniowa_opieka_cz__2.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/3__Zalacznik_nr_1_do__oszacowania_wartosci_zamowienia_komunikacja_cz__3.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/cz__3___szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-komunikacja.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/4__Zalacznik_nr_1_do_szacowania_uslug_spolecznych_aspekty_prawno_socjalne_cz__4.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/cz__4__szacowanie_wartosci_zamowienia_-_usluga_szkoleniowa-prawo.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/5__Zalacznik_nr_1_do_szacowania_US_stres.pdf

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/uslugi_szkoleniowe_szacowanie_wartosci_sierpien_2021/cz__5____szacowanie_wartosci_zamowienia_US_szkolenia_stres.pdf

Data publikacji:

2021/07/27
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/07/27, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/07/27 15:52:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/07/27 15:52:34 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/07/27 15:45:53 nowa pozycja