Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości


 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. księgowości – 1 ETAT

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Do zadań inspektora ds. księgowości będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. przyjmowanie oraz kontrola formalno-rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę do naliczania wynagrodzeń, zasiłków, nagród uznaniowych i innych należności pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,

2. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz innych należności pracowniczych i sporządzanie list wynagrodzeń,

3. sporządzanie list wypłat ze środków ZFŚS,

4. naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

5. bieżące analizowanie stanu rozrachunków z pracownikami, w tym z tytułu pożyczek mieszkaniowych, 

6. sporządzanie deklaracji ZUS,

7. sporządzanie deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego,

8. sporządzanie informacji PFRON,

9. udział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS w części dotyczącej wynagrodzeń i składek,      

10. właściwe ewidencjonowanie dokumentacji w zakresie spraw powierzonych oraz jej przechowywanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11. sporządzanie projektów pism, zestawień tabelarycznych oraz opracowań do analiz finansowo-ekonomicznych,

12. sporządzanie poleceń przelewów środków finansowych w programie bankowym.

 

Warunki pracy na stanowisku

1. praca wymagająca kontaktu z pracownikami,

2. praca przy komputerze,

3. praca wymagająca koncentracji uwagi,

4. praca pod presją czasu.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju

2021 r. był niższy niż 6%.

 

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie średnie i min. 3 lata stażu pracy, lub wyższe i min. rok stażu pracy.

 

Wymagania dodatkowe

1. preferowane kierunki:ekonomia, finanse i rachunkowość,

2. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz.305),

3. znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 423 z późn. zm.),

4. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku inspektora ds. księgowości.,

5. umiejętność pracy w zespole,

5. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność logicznego myślenia, wysoka kultura osobista,

6. biegła znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office-w szczególności Excel) oraz obsługi urządzeń biurowych,

7. mile widziana znajomość programów Arisco Płace, Arisco FK,

8. znajomość pracy w programie komputerowym Płatnik.

 

Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku inspektora ds. księgowości.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości, na adres:  sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10)           ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu) lub składać do zamkniętej urny znajdującej się przy portierni w DPS,  w terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 10.00.

Oferty, które wpłyną do DPS niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni przez podane dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
2. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci oferty mogą odbierać /za potwierdzeniem odbioru/ przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej DPS „Dom Kombatanta”.

 

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy  w Domu Pomocy Społecznej

 

     1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (DPS), reprezentowany przez Dyrektora DPS, z siedzibą przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin, tel./fax: 91455-72-10 e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pljako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor DPS.

2. Inspektor Ochrony Danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora DPS Inspektorem Ochrony Danych pod adresem wskazanym powyżej, za pomocą telefonu: 601155770 lub adresu e-mail: iod@dpskrucza.szczecin.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-  usunięcia danych osobowych;

-  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

________________________________________

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.udostępnił: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie przy ul. Kruczej 17., wytworzono: 2021/06/21, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/06/21 14:08:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/06/21 14:08:45 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/06/21 14:08:20 nowa pozycja