Postępowania

Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Treść ogłoszenia:

 ZO-BK-RPO/02/2021                                                                                                                                             

Szczecin, dnia 05.03.2021 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

im. gen. M. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 zł NA DOSTAWĘ PN:

„Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu

podopiecznych uczestników Projektu

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

CZĘŚĆ 1 – Druk i dostawa Poradnika Opiekuna,  Kod CPV – 79820000-8 Usługi w zakresie drukowania..

CZĘŚĆ 2 – Wykonanie i dostawa Pudełek „Niezapominajka”, Kod CPV - 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby.

CZĘŚĆ 3 – Dostawa akcesoriów,  Kod CPV:    39162110-9 Sprzęt dydaktyczny, 37524100-8 Gry edukacyjne, 37524000-7 Gry.

2. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest skompletowanie 350 egz. Poradnika Opiekuna, 350 szt. Pudeł „Niezapominajka” oraz 350 zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych i ich opiekunów faktycznych, będących uczestnikami Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do ZO.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:   

1) waga 90% -  Cena (C),

2) waga 10 % - Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (Z) – aspekt społeczny.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

6. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  Ofertę należy przesłać (podpisany skan oferty) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pldo dnia 16.03.2021 r., do godziny 10:00.

8. Termin realizacji umowy:  

  • w ramach CZĘŚCI 125 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy,
  • w ramach CZĘŚCI 230 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy,
  • w ramach CZĘŚCI 3: 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

 

 Numer sprawy: ZP-BK-RPO/02/2021

 Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu na dostawę zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Info_z_otwarcia_ofert_pudelko_niezapominajka.pdf

SIWZ i pozostałe załączniki:

 Zapytanie ofertowe

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/ZAPYTANIE_OFERTOWE_na_dostawe_poradnika,_pudelka_i_zestawow.pdf

 Formularz oferty

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Zalacznik_nr_2_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 Umowa poradnik cz 1

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Zalacznik_nr_3a-UMOWA-poradnik_CZesc_1-sprawdzone.pdf

 Umowa pudełko cz 2

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/zalacznik_nr_3b-UMOWA-Pudelko_CZesc_2.pdf

 Umowa akcesoria cz 3

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Zalacznik_nr_3C-UMOWA-Akcesoria_CZesc_3.pdf

Data publikacji:

2021/03/05

Pytania:

ZO-BK-RPO/02/2021                                                                                             

Szczecin, dnia 12.03.2021 r.                                                                             

 

Dotyczy: Postępowaniana„Dostawę zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestnikówProjektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.

 

PYTANIA WYKONAWCÓW Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Pytanie nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru logotypu, jaki ma zostać umieszczony na papierowej torbie na akcesoria, o którym mowa w części 3 poz. 1 OPZ. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 1:Zamawiający informuje, że na przedmiotowej torbie należy umieścić cztery logotypy w kolorze w poniższym zakresie i kolejności:

  1. Oficjalny znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Regionalny,
  2. Barwy RP z nazwą Rzeczpospolita Polska,
  3. Oficjalne logo promocyjne województwa z nazwą Pomorze Zachodnie,
  4. Znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Dodatkowo nad logotypami należy umieścić tytuł projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. Rozmiar logotypów i tytuł projektu należy wielkością dostosowań do torby z zastrzeżeniem, że całość nadruku nie może być mniejsza niż 20 cm z zachowaniem proporcji logotypów.

Wykonawca zobowiązany jest oznakować torby objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/

 

Pytanie nr 2:Proszę o informację dla części 1. Czy Poradnik będzie miał nadany numer ISBN lub ISSN?

Odpowiedź nr 2: Nie, Zamawiający informuję, że Poradnik nie będzie miał nadane numery ISBN i ISSN.


/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/Odpowiedzi_na_pytania_Poradnik__12_03_2021.pdf


Wynik postępowania:

Numer sprawy: ZP-BK-RPO/02/2021                                                                      

Szczecin, dnia 31.03.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W RAMACH CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2

 

Dotyczy:   

Postępowania na „Dostawę zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.

 

 

Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”im. gen. M. Boruty – Spiechowicza w Szczecinie, na podstawie Rozdziału IV pkt 14 Zapytania Ofertowego informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”:

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

CZĘŚĆ 1:Druk i dostawa Poradnika Opiekuna

Wykonawca:                    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Szczecinie

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Spełnionych Marzeń 3

72-003 Dobra

Cena zamówienia:          3.255,00 zł

 

 

CZĘŚĆ 2: Wykonanie i dostawa Pudełek „Niezapominajka”

Wykonawca:                    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Szczecinie

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Spełnionych Marzeń 3

72-003 Dobra

Cena zamówienia:          8.400,00 zł

 

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/informacja_o_wyniku_postepowania_cz__1_i_cz__2.pdf

 

Numer sprawy: ZP-BK-RPO/02/2021                                                                      

Szczecin, dnia 11.05.2021 r.

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W RAMACH CZĘŚCI 3  Dostawa akcesoriów

 

 Dotyczy:        Postępowania na „Dostawę zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.

 

 

Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”im. gen. M. Boruty – Spiechowicza w Szczecinie, na podstawie Rozdziału IV pkt 14 Zapytania Ofertowego (ZO), informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pn.: „Dostawa zestawów akcesoriów wspierających terapię w domu podopiecznych uczestników Projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach CZĘŚCI 3: Dostawa akcesoriów:

 

  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

Wykonawca: MOJA SZKOŁA Kornelia Klamann

ul. Starowiejska 4

83-307 Kiełpino

Cena zamówienia:   30.135,00 zł

 

 

 

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone:

  1. Oferta złożona przez:

Wydawnictwo Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/1, 28-300 Jędrzejów.

Zamawiający informuje, iż złożona przez Wykonawcę oferta została odrzucona na podstawie Rozdziału IV pkt 6 ZO, ponieważ zawiera rażąco niską cenę.

W związku z tym, iż cena oferty Wykonawcy jest niższa o więcej niż 30 % od szacunkowej wartości zamówienia, w celu ustalenia czy oferta w tej części zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w związku z czym na mocy Rozdziału IV pkt 6 ZO Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.

/BIPJednostkiFiles/file/DPS_Krucza/pudelko_05_03_2021/informacja_o_wyniku_postepowania-czesc_3.pdf


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie ul.Krucza 17, wytworzono: 2021/03/05, odpowiedzialny/a: PZ, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/05/11 17:22:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/05/11 17:22:38 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/05/11 15:47:51 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 16:55:58 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/31 16:54:46 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/18 15:01:06 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/18 14:49:02 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/18 14:46:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/18 14:39:34 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/18 14:26:01 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/12 11:23:52 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/12 11:22:45 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/05 11:44:37 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/03/05 11:37:38 nowa pozycja