bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Kierownik Działu Obsługi.

04.12.2014

 

Stanowisko: Kierownik Działu Obsługi:


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Władysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Obsługi.

Początek zatrudnienia: 01.01.2015r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe techniczne (studia magisterskie),

 6. staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,

 7. minimum 3- letnie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem,

 8. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),

 9. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm) oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności tj. zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz HACCP ( System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,

 2. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

 3. znajomość pracy w programach komputerowych Arisco,

 4. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy podległego zespołu.

Do zadań Kierownika Działu Obsługi będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. dbałość o właściwą organizację pracy podległych sekcji (administracyjno-gospodarczej, żywienia),

 2. kierowanie pracą oraz nadzorowanie właściwego wypełniania obowiązków przez podległych pracowników,

 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,

 4. organizowanie i nadzorowanie działań zabezpieczających prawidłowe zaopatrzenie DPS w niezbędne materiały i wyposażenie oraz artykuły żywnościowe,

 5. opracowywanie planów w zakresie: remontów, modernizacji, konserwacji sprzętu i urządzeń, zakupu wyposażenia,

 6. sprawowanie nadzoru nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów: instalacji bezpieczeństwa, stanu technicznego obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych,

 7. kontrolowanie jakości produktów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków oraz prawidłowości ich przechowywania,

 8. inicjowanie procesów usprawniających pracę w Dziale.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. zmienne tempo pracy, warunki stresowe,

 2. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 3. dyspozycyjność,

 4. praca przy komputerze.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),

 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika Działu Obsługi.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2014 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Obsługi, w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godz. 15.20 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 19.12.2014 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Nabór zakończony. Kandydaci zostali wybrani. Czytaj więcej ...

Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 04.12.2014

Dokument oglądany razy: 485
« inne aktualności