bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

04.12.2014

 

Stanowisko: Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego:


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Władysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.


Początek zatrudnienia: 01.01.2015r.


Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, psychologia, praca socjalna,

 6. staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,

 7. minimum roczne doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem,

 8. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

 4. znajomość pracy w programach komputerowych Arisco,

 5. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy podległego zespołu.


Do zadań Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,

 2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu,

 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,

 4. współpraca z koordynatorami sekcji w zakresie realizacji zadań przez poszczególne sekcje,

 5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,

 6. zamawianie artykułów medycznych, środków sanitarnych i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań podległego Działu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,

 7. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

 8. nadzór nad realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca.


Warunki pracy na stanowisku:

 1. zmienne tempo pracy, warunki stresowe,

 2. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

 3. dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),

 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2014 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, w terminie do dnia 18.12.2014 r. do godz. 15.20 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 18.12.2014 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Nabór zakończony. Kandydaci zostali wybrani. Czytaj więcej ...

Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 04.12.2014

Dokument oglądany razy: 636
« inne aktualności