bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. księgowości

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości; wymiar etatu: 1

Początek zatrudnienia: 11.2016 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe,

 6. staż pracy minimum 2 lata,

 7. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

 8. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

 9. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),

 10. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1537),

 11. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),

 12. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.),

 13. biegła znajomość obsługi komputera.


Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

 4. mile widziana znajomość pracy w programach komputerowych Arisco, Płatnik

 5. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

 6. mile widziane spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 1. mile widziane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo.


Do zadań inspektora ds. księgowości będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie ich kontroli pod względem formalno-rachunkowym,

 2. bieżące dekretowanie dokumentów do księgowania i ich ewidencjonowanie w programie finansowo-księgowym na właściwych kontach syntetycznych i analitycznych, okresowe uzgadnianie kont,

 3. naliczanie odpłatności za pobyt, rozliczanie faktur za leki mieszkańców oraz windykacja należności,

 4. bieżące ewidencjonowanie w systemie komputerowym przychodów i rozchodów magazynowych, uzgadnianie stanów magazynowych,

 5. naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

 6. obsługa programu bankowego,

 7. obsługa kasy,

 8. udział przy wycenie arkuszy spisu z natury i sporządzaniu rozliczenia z inwentaryzacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wymagająca kontaktu z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

 2. praca w zespole,

 3. praca przy komputerze,

 4. praca wymagająca koncentracji uwagi.
   

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku inspektora ds. księgowości,

 11. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości, w terminie do dnia 26.10.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 26.10.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.Informacje o wyniku naboru

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze.

 

 

Stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. księgowości (1 etat)

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Beata Struś, zam. Szczecin.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta Pani Struś spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka posiada odpowiednią wiedzę wymaganą na powyższym stanowisku.

Kandydatka posiada  doświadczenie zawodowe, które gwarantuje rzetelność w wykonywaniu powierzanych obowiązków. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                              Domu Pomocy Społecznej

                                                                                        mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

 

 

Szczecin, dnia 27 października 2016 r.Opublikował: Dział Kadr Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 15.10.2016
Podpisał: Dział Kadr Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 15.10.2016
Dokument oglądany razy: 254