bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Z-ca Dyrektora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Zastępca Dyrektora.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora; wymiar etatu: 1

Początek zatrudnienia: 07-08.2016 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe: administracja, prawo, ekonomia
6. staż pracy min. 5 lat,
7. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),
8. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności tj. zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz HACCP ( System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
9. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
10. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
11. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23),
12. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
13. znajomość funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych,
14. biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:
1. mile widziane specjalizacja z organizacji pomocy społecznej,
2. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych, w tym w pomocy społecznej,
3. mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
4. umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, i pracy podległego zespołu,
5. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
6. odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość, umiejętność ustalania priorytetów, systematyczność, sumienność, uczciwość, kreatywność, wysoka kultura osobista, chęć samokształcenia, otwartość na samodoskonalenie, rzetelność w prowadzeniu dokumentacji.

Do zadań Zastępcy Dyrektora będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:
1. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi ( m.in. przygotowanie dokumentacji, realizacja, nadzór),
2. prowadzenie prac związanych z całokształtem zagadnień inwestycyjnych,
3. nadzór nad planowaniem i prowadzeniem robót remontowo-budowlanych na terenie Domu,
4. nadzór nad bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem pod względem technicznym Domu,
5. nadzór nad funkcjonowaniem Działu Obsługi: sekcji żywienia oraz sekcji administracyjno-gospodarczej,
6. monitoring kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej,
7. zastępowanie Dyrektora Domu podczas jego nieobecności.

Warunki pracy na stanowisku:
1. praca wymagająca kontaktu z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
2. praca wymagająca kontaktu z kontrahentami, podwykonawcami,
3. kierowanie podległymi pracownikami,
4. praca przy komputerze,
5. praca pod presją czasu,
6. praca wymagająca podejmowania decyzji,
7. praca wymagająca przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
7. koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora,
8. mile widziane referencje,
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
12. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora,
13. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora, w terminie do dnia 20.07.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 20.07.2016 r. nie będą rozpatrywane.
Informacje o wyniku naboru

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin informuje o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze.


Stanowisko urzędnicze:
Zastępca Dyrektora (1 etat)

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Paweł Zarzycki, zam. Wołczkowo.

Uzasadnienie:
Oferta Pana Zarzyckiego spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Pan Zarzycki posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę wymaganą na powyższym stanowisku.
Kandydat posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem, które ułatwi pracę na ww. stanowisku. Kandydat przedstawił koncepcję pracy na stanowisku z-cy dyrektora, która była najbliższa koncepcji realizowanej przez dyrektora DPS.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał predyspozycje osobowościowe i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                              Domu Pomocy Społecznej
                                                                                        mgr Aneta Małgorzata Kalityńska


Szczecin, dnia 12 sierpnia 2016 r.Opublikował: Dział Kadr Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 08.07.2016
Podpisał: Dział kadr Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 08.07.2016
Dokument oglądany razy: 624