bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. obsługi kancelaryjnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds. obsługi kancelaryjnej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. obsługi kancelaryjnej

Początek zatrudnienia: 07.2016 r.

 

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie minimum średnie,

6. staż pracy minimum 5 lat,

7. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz 23),

8. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380),

9. znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67),

10. biegła znajomość obsługi komputera,

11. biegła znajomość urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie minimum rok w pracy na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu,

2. dobra organizacja pracy własnej,

3. znajomość pakietu MS Office,

4. znajomość protokołu dyplomatycznego,

5. mile widziane: znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),

6. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

Do zadań specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. prowadzenie i obsługa sekretariatu Domu,

2. przyjmowanie i ewidencja korespondencji,

3. kierowanie obiegiem dokumentów oraz trybem załatwiania spraw wpływających do Dyrektora Domu,

4. ustalanie kalendarium spotkań Dyrektora Domu.


Warunki pracy na stanowisku:

1. praca wymagająca kontaktu z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

2. praca przy komputerze.


Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),

10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku specjalisty ds. obsługi kancelaryjnej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. obsługi kancelaryjnej, w terminie do dnia 04.07.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 04.07.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje o wyniku naboru

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze.

Stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej (1 etat)

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Aneta Borkowska, zam. Szczecin.

 Uzasadnienie:

Oferta Pani Borkowskiej spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje wymagane na powyższym stanowisku.
Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe na danym stanowisku, które gwarantuje rzetelność w wykonywaniu powierzanych obowiązków.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się praktyczną znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                              Domu Pomocy Społecznej
                                                                                        mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 13 lipca 2016 r.Opublikował: Dział Kadr Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 24.06.2016
Podpisał: Dział Kadr Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 452