bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny ksiegowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny księgowy

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy; wymiar etatu: 1

Początek zatrudnienia: 07-08.2016 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. spełnienie jednego z warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

6. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

7. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

8. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),

9. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1537 z późn. zm.),

10. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),

11. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23),

12. biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku głównego księgowego lub księgowego,

2. umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej i pracy podległego zespołu,

3. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

4. mile widziana znajomość rozliczania płac (rozliczanie składek ZUS, Podatków itp.),

5. mile widziana znajomość pracy w programach komputerowych Arisco, Płatnik,

6. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

Do zadań Głównego księgowego będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. sporządzanie planów finansowych domu oraz nadzór nad ich realizacją,

5. sporządzanie sprawozdań finansowych,

6. obsługa programu bankowego,

7. nadzór nad pracą podległego zespołu.

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca wymagająca kontaktu z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

2. kierowanie podległym zespołem,

3. praca przy komputerze,

4. praca wymagająca podejmowania decyzji,

5. praca wymagająca koncentracji uwagi.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego księgowego,

11. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. był niższy niż 6%.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy, w terminie do dnia 04.07.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 04.07.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje o wyniku naboru.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin informuje o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze.

Stanowisko urzędnicze: Główny księgowy (1 etat)

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Ewa Bobrowicz-Jadacka, zam. Kunowo.

Uzasadnienie:
Oferta Pani Bobrowicz-Jadackiej spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę wymaganą na powyższym stanowisku.
Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe, które gwarantuje rzetelność w wykonywaniu powierzanych obowiązków.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                              Domu Pomocy Społecznej
                                                                                        mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 13 lipca 2016 r.Opublikował: Dział Kadr Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 24.06.2016
Podpisał: Dział kadr Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 334