bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. ppoż - 1/4 etatu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. p.poż. - wymiar etatu: 1/4

Początek zatrudnienia: maj 2016

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa,
 6. aaktualne szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 7. posiadanie wiedzy z zakresu ustaw i innych aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 8. w pracy na stanowisku związanym z ochroną p.poż. - minimum roczne,
 9. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku inspektora ds. ppoż,
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Do zadań inspektora ds. p.poż. będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków, przestrzegania przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach związanych z p.poż.,
 3. okresowe analizy stanu ochrony p.poż.,
 4. udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących przepisów p.poż.,
 5. przeprowadzanie szkoleń z zakresu p.poż. dla pracowników, stażystów, uczniów odbywających praktykę itp.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wymagająca kontaktu z pracownikami,
 2. praca przy komputerze,
 3. praca wymagająca koncentracji uwagi, dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku inspektora ds. bhp.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny, w terminie do dnia 28.04.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 28.04.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. p.poż. (¼ etatu).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. p.poż.


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta.

Procedura naboru została zakończona.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta" w Szczecinie
mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2016 r.
Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 15.04.2016
Podpisał: Informatyk Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 15.04.2016
Dokument oglądany razy: 258