bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor ds. bhp - 1/4 etatu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko inspektor ds. bhp; wymiar etatu: 1/4

Początek zatrudnienia: maj 2016

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. posiadanie co najmniej zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
 7. posiadanie wiedzy z zakresu ustaw i innych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bhp minimum 3 letnie,
 9. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku inspektora bhp,
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 3. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 4. ukończenie szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Do zadań inspektora ds. bhp będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania zagrożeń,
 3. okresowe analizy stanu bhp,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 5. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji i innych dokumentów dotyczących bhp,
 6. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników,
 8. ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wymagająca kontaktu z pracownikami,
 2. praca przy komputerze,
 3. praca wymagająca koncentracji uwagi, dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku inspektora ds. bhp.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny, w terminie do dnia 28.04.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 28.04.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. bhp (¼ etatu).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. bhp.
Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 2 kandydatów. 1 kandydat nie złożył wymaganego kompletu dokumentów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikował się:

1. Pan Krzysztof Chabros, zam. Szczecin

Kolejny etap naboru nastąpi w dniu 04.05.2016 r. o godz. 14.30, w siedzibie DPS, pokój nr 11.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta" w Szczecinie
mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2016 r.
Informacje o wyniku naboru - inspektor ds. bhp. (¼ etatu).Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze.


W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Z przyczyn leżących po stronie pracodawcy odstąpiono od naboru na ww. stanowisko pracy.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta" w Szczecinie
mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 16 maja 2016 r.
Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 15.04.2016
Podpisał: Informatyk Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 15.04.2016
Dokument oglądany razy: 375