bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: radca prawny - 1/4 etatu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin ogłasza nabór na stanowisko radca prawny - wymiar etatu 1/4.

Początek zatrudnienia: maj 2016

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 5. wpis na listę radców prawnych,
 6. posiadanie wiedzy z zakresu ustaw i innych aktów prawnych w szczególności dotyczących: samorządu powiatowego i gminnego, pracowników samorządowych, finansów publicznych, zamówień publicznych, pomocy społecznej,
 7. doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego - minimum 12 miesięcy,
 8. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku radcy prawnego,
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność; postawa etyczna,
 3. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Do zadań radcy prawnego będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

 1. świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 2. sporządzanie opinii prawnych oraz projektów aktów prawnych jednostki,
 3. sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem,
 4. występowanie przed sądami i urzędami w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wymagająca kontaktu z pracownikami oraz mieszkańcami -osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
 2. praca przy komputerze,
 3. praca wymagająca koncentracji uwagi.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku radcy prawnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2016 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny, w terminie do dnia 19.04.2016 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 19.04.2016 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny (¼ etatu).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny.

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 2 kandydatów. 1 kandydat nie złożył wymaganego kompletu dokumentów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikował się: :

1. Pan Mateusz Wagemann, zam. Szczecin.

Kolejny etap naboru nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 12.00, w siedzibie DPS, pokój nr 11.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta" w Szczecinie
mgr Aneta Małgorzata Kalityńska

Szczecin, dnia 20 kwietnia 2016 r.
Protokół nr 2/2016
z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin.Stanowisko urzędnicze:
Radca prawny (1/4 etatu)

Liczba nadesłanych ofert na stanowisko:
szt. 2

Liczba ofert spełniających wymagania formalne:
szt. 1

Imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania:
1. Pan Mateusz Wagemann, zam. Szczecin

Informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru:
1. Analiza dokumentów aplikacyjnych
2. Rozmowa kwalifikacyjna osób spełniających wymagania formalne

Wynik naboru:
1. Pan Mateusz Wagemann, zam. Szczecin
Oferta Pana Wagemanna spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje wymagane na powyższym stanowisku.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem oraz umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe i rzetelne wykonywanie zadań.


Skład komisji przeprowadzającej nabór:
1. Aneta Małgorzata Kalityńska - przewodniczący
2. Leszek Szmajdziński - sekretarz
3. Maja Dzikowska - członekSzczecin, dnia 22 kwietnia 2016r.Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 07.04.2016
Podpisał: Informatyk Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 379