bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pielegniarka / pielęgniarz.


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: pielęgniarka/pielęgniarz

Opis stanowiska: opieka pielęgniarska nad mieszkańcami Domu,

-zabiegi pielęgniarskie przy mieszkańcach (karmienie przez PEG, iniekcje, opatrunki)

-podawanie leków stałych

-monitorowanie schorzeń przewlekłych podopiecznych

-współpraca w zespole (opiekun, pielęgniarka, rehabilitant, pracownik socjalny)

Niezbędne wymagania:

- aktualne prawo wykonywania zawodu

mile widziane:

- kurs bądź specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej

- kurs bądź specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodny z rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.) i sporządzony według wzoru wskazanego w ogłoszeniu, - list motywacyjny, - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, - kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej, - referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada), - oświadczenie kandydata, że ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.),

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, pokój Nr 10Opublikował: Informatyk Dom Kombatanta
Publikacja dnia: 11.06.2015
Podpisał: Informatyk Dom Kombatanta
Dokument z dnia: 11.06.2015
Dokument oglądany razy: 620