Ogłoszenia

Oferta pracy na stanowisko: młodszy opiekun w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin poszukuje kandydatów  na stanowisko:

młodszy opiekun

Oferujemy:

1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pracownicy zatrudnieni są zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych),

2. zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku opiekuna osób wymagających opieki,

3. elastyczny czas pracy,

4. możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych,

5. pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Wymagania:

1. wykształcenie średnie,

2. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna.

 

Do zadań młodszego opiekuna będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego,

2. wykonywanie czynności higienicznych i opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu.

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia (CV),

2. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej).

 

Oferty należy składać na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl,

 

Informacje:  tel. 91 455 72 10,  www.dpskrucza.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

(rekrutacja pracowników do pracy w DPS)

 

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie), informujemy, iż

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (DPS), reprezentowany przez Dyrektora DPS, z siedzibą przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin, tel./fax: 91455-72-10 e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe  do Inspektora ochrony danych: ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin oraz poprzez:e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 455-72-10.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930) orazart. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.   Źródło pochodzenia danych osobowych:Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata, na które kandyduje:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następującychdanych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia -okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącegonas i wynikającego z przepisu prawa, tj. jest art. 221 kodeksu pracy (podstawa przewidziana wart. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działańkoniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)   Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym(podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niżwymienione powyżej pod lit. a.

c)   Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.   Obowiązek podania danych: Dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane   osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego                  na stanowisko, które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe (w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

·      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także                             o prawie do przenoszenia danych,

·      wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  

 


 udostępnił: DPS Krucza 17 w Szczecinie, wytworzono: 2018/09/26, odpowiedzialny/a: Paweł Zarzycki, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2018/09/26 15:12:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2018/09/26 15:12:58 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2018/09/26 15:10:24 nowa pozycja