Postępowania

„Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej”. Projekt: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Treść ogłoszenia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da3411fb-3998-4bdf-a164-15482599d

 

Numer referencyjny:ZP-US/01/2021-RPO                     

Szczecin, dnia 23 września 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:     Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 z powodu choroby otępiennej
,
realizowane w ramach projektu:

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, które odbyło się  w dniu 23 września 2021 r:

Oferta nr 1

Konieczny PR – promocja, media, szkolenia Kinga Konieczna

ul. Nowowiejska 43 C

71-219 Bezrzecze

 

  1. CZĘŚĆ 2– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU OPIEKI IPIELĘGNACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

Cena: 3 600 zł

  1. CZĘŚĆ 3– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI

Cena: 3 600 zł

  1. CZĘŚĆ 4 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU ASPEKTÓW PRAWNO-SOCJALNYCH:

Cena: 3 600 zł

  1. CZĘŚĆ 5– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU METOD I TECHNIK RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Cena: 3 600 zł

Data publikacji:

2021/09/13

Wynik postępowania:

Numer referencyjny:ZP-US/01/2021-RPO                     

Szczecin, dnia 30 września 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:     Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

 

Usługi szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 z powodu choroby otępiennej”
,


realizowane w ramach projektu:

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w dalszej części „ustawa”, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

  1. Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  2. Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  3. DlaCZĘŚCI 1, zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
  4. Dla CZĘŚCI 2 – 5, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości kwot brutto:

 

CZĘŚĆ 1 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU METOD I TECHNIK TERAPEUTYCZNYCH      1 452 zł

CZĘŚĆ 2– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU OPIEKI IPIELĘGNACJI OSÓB  NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH     1 452 zł

CZĘŚĆ 3– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI    1 452 zł

CZĘŚĆ 4 – USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU ASPEKTÓW PRAWNO-SOCJALNYCH    1 452 zł

CZĘŚĆ 5– USŁUGA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU METOD I TECHNIK RADZENIA SOBIE ZE STRESEM    1 452 zł

 

W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę dla CZĘŚCI 2 – 5:

Konieczny PR – promocja, media, szkolenia Kinga Konieczna

ul. Nowowiejska 43 C

71 – 219 Bezrzecze

 

CZĘŚĆ 2–  3 600 zł

CZĘŚĆ 3 –  3 600 zł

CZĘŚĆ 4 –  3 600 zł

CZĘŚĆ 5  3 600 zł

 

Dla CZĘŚCI 1 nie złożono żadnej oferty.

 

Zamawiający, ze względu na brak wystarczających środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, postanowił unieważnić niniejsze postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia w całości przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 i 3 ustawy.


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, wytworzono: 2021/09/13, odpowiedzialny/a: Kamila Witasik, wprowadził/a: Paweł Zarzycki, dnia: 2021/09/30 16:28:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Zarzycki 2021/09/30 16:28:22 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/30 16:25:12 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 16:27:30 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 16:24:25 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 16:20:22 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 16:18:48 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 14:54:50 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 14:51:35 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 14:47:50 modyfikacja wartości
Paweł Zarzycki 2021/09/23 14:42:14 modyfikacja wartości
Kamila Witasik 2021/09/13 15:48:09 modyfikacja wartości
Kamila Witasik 2021/09/13 15:46:46 nowa pozycja